KVO is meer na­ti­o­naal maar nog ook ar­ti­fi­ci­eel

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Het is al­le­maal ge­koeld met een beetje bla­zen: de uit­spraak van Vin­cent Man­naert in Voet­bal Ma­ga­zi­ne over KV Oos­ten­de als een ‘ar­ti­fi­ci­eel ver­haal’. De di­rec­teur van Club Brug­ge zei snel dat hij het al­le­maal zo niet had be­doeld, en dat is niet ver­ras­send. In de me­dia houdt Man­naert ab­so­luut niet van pro­vo­ca­ties. Hij wikt en weegt zijn woor­den zo­als maar wei­ni­gen in het Bel­gisch voet­bal dat doen. Op het ma­ni­a­ka­le af. Toch is het niet he­le­maal on­waar wat Man­naert ver­tel­de. De toe­komst zal moe­ten uit­wij­zen of het woord ‘ar­ti­fi­ci­eel’ al dan niet te zwaar is. Maar feit is dat eu­ro­mil­jo­nair Marc Cou­c­ke met zijn geld van KV Oos­ten­de een an­de­re club maak­te. De tijd dat Ed­dy Ver­gey­len, ge­we­zen voor­zit­ter van Oos­ten­de, riep dat hij zijn spon­sors en sup­por­ters niet uit de zee kon gaan vis­sen, is voor­bij. Door de na­ti­o­na­le uit­stra­ling van de fi­guur-Cou­c­ke ra­ken spon­sors van voor­bij Jab­be­ke rich­ting binnenland ook mak­ke­lij­ker aan de kust. Com­mer­ci­eel ma­na­ger Pa­trick Or­lans heeft in­tus­sen al zo­veel ki­lo­me­ters op zijn tel­ler dat de­ze pe­ri­o­de niet te ver­ge­lij­ken is met die van Ver­gey­len. Toch zal het eti­ket ‘art­fi­ci­eel’ pas echt wor­den ge­schrapt als KVO he­le­maal zelf­be­drui­pend wordt, zon­der het geld van Cou­c­ke. Dát is pas een uit­da­ging, nog meer dan die vas­te plaats in de bo­ven­ste helft van de rang­schik­king. Maar dat geldt niet al­leen voor KV Oos­ten­de. Lo­ke­ren zon­der Ro­ger Lam­brecht is een vo­gel voor de kat. En zou Bart Ver­haeg­he voor Club Brug­ge ook al niet uit de ei­gen por­te­feuil­le heb­ben ge­ïn­ves­teerd in spe­lers? Dat ze bij Club Brug­ge door de slech­te gang van za­ken – eu­fe­mis­tisch ge­steld – wat ner­veus zijn, hoeft geen be­toog. Er is niet al­leen de jacht op de ti­tel, ook de aan­hou­den­de haus­se van AA Gent zal schu­ren. Waar Club Brug­ge in de glo­rie­rij­ke ja­ren 70 dui­zen­den fans in Gent en om­stre­ken re­kru­teer­de, is die Oost-Vlaam­se markt nu he­le­maal op­ge­droogd. AA Gent heeft nog een lan­ge weg af te leg­gen om een tra­di­tie­club van het ni­veau Club Brug­ge te wor­den, maar met 251.000 in­wo­ners (meer dan de helft van de 117.000 van Brug­ge) ligt er een enor­me po­ten­tie in de Oost-Vlaam­se hoofd­stad. Bij­ge­volg is het Gent­se ver­haal niet ar­ti­fi­ci­eel. Voor­zit­ter Ivan De Wit­te en ma­na­ger Mi­chel Lou­wa­gie in­ves­teer­den know­how en in­zicht, maar geen ei­gen geld in de club. Dáár moet Man­naert zich ze­nuw­ach­ti­ger over ma­ken.

Club Brug­ge moet zich voor­al zor­gen ma­ken over AA Gent

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.