‘Ik wacht nog steeds op mijn tro­fee’

Tien jaar na de ti­tel: Da­vid Ro­ze­hnal (KVO) keert te­rug naar het Jan Brey­del­sta­di­on

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - GUIL­LAU­ME MAEBE

Hij was een van de ge­luk­ki­gen die de laat­ste kam­pi­oe­nen­tro­fee de lucht in mocht ste­ken. Da­vid Ro­ze­hnal keert zon­dag tien jaar na de ti­tel met Club Brug­ge te­rug naar het Jan Brey­del­sta­di­on. Als Oos­ten­de­naar de­ze keer. Als te­gen­stan­der. En als lei­der. Klaar om zijn ex-club nog wat die­per in de put te du­wen. Me­moi­res van een Brugs kam­pi­oen. De bre­de lach van Ru­ne Lan­ge her­in­nert hij zich nog. Dat en de cham­pag­ne­dou­che en het eten­tje met de groep en spe­lers­vrou­wen ach­ter­af. ‘Ook de tro­fee zegt mij wel nog iets’, lacht Da­vid Ro­ze­hnal. ‘Een tro­fee met een gou­den bal en een boog er­om­heen. Le­lijk, zeg je? Mmm, laat ik het maar spe­ci­aal noe­men. ( lacht) Trou­wens, ik heb nog steeds geen tro­fee ont­van­gen na die ti­tel. Aan al mijn tri­om­fen in Ita­lië en Frank­rijk heb ik wel zo’n klein aan­den­ken over­ge­hou­den, maar in Bel­gië deed men daar pre­cies niet aan mee. Ik zal er hier straks wel eens na­vraag naar doen.’ Want ‘hier’, dat is in ge­bouw De Klok­ke waar het in­ter­view plaats­vindt. In de scha­duw van het Jan Brey­del­sta­di­on. Drie da­gen voor de 35-ja­ri­ge Ts­je­chi­sche ver­de­di­ger er voor het eerst in dik tien jaar nog eens te be­won­de­ren zal zijn.

Vat eens in één woord sa­men hoe het voelt om dit

sta­di­on te­rug te zien.

‘Dé­jà vu. ( lacht) Bui­ten dee kleed­ka­mers lijkt al­les nog g het­zelf­de. Het trai­nings­veld, d, de trap naar het zaal­tje waar ar ik mijn eer­ste con­tract te­kenn­de, de plek waar ik mijn n tic­kets mocht af­ha­len. Het et roept mooie her­in­ne­rin­gen n op.’

Noem er eens een paar.

‘De ti­tel, na­tuur­lijk. Of de be­ker­winst. En de at­mos­feer waar de fans voor zorg­den. Die sfeer kan ik nog steeds voe­len.’

Noem eens zo’n Brug­se wed­strijd die je je eeu­wig zult her­in­ne­ren door de sfeer en het re­sul­taat?

‘Dat zijn er heel wat, hoor. Al­le der­by’s te­gen Cer­cle Brug­ge, bij­voor­beeld. Of mijn eer­ste ver­plaat­sing naar Standard waar je de fa­brie­ken vuur zag spu­wen. Ge­wel­dig was dat. Maar de al­ler­mooi­ste, dat was wel de 0-1-ze­ge op AC Mi­lan in de Cham­pi­ons Le­a­gue.’

2003, doel­punt van And­res Men­do­za. Wat voel je in gods­naam na zo’n ze­ge?

‘Voor­al on­ge­loof. Iedereen voor­spel­de dat we die match gin­gen ver­lie­zen. Als je dan wint, dan voel je je fan­tas­tisch. We ble­ven na de match nog in Ita­lië over­nach­ten. Ik heb ge­woon met mijn schoon­va­der en

Da­vid Ro­ze­hnal haalt her­in­ne­rin­gen op aan het Jan Brey­del­sta­di­on. Hij was er­bij toen Club zijn laat­ste ti­tel pak­te met on­der an­de­ren ook Klukow­ski en Lan­ge (klei­ne foto).

Foto: Foto Kurt, pn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.