Ga ik iets ver­ko­pen. Ze mo­gen bie­den wat ze wil­len. Ik weet trou­wens echt niet wat dat hier al­le­maal waard is

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Hij vond véél spe­ci­aal. De he­le ge­res­tau­reer­de hoe­ve is een mu­se­um vol schil­de­rij­en en beel­den. ‘Mijn vrouw en ik heb­ben dat zo in­ge­richt, de laat­ste tien jaar is niets meer ver­an­derd.’ Lam­brecht neemt ons mee naar bin­nen. De eer­ste ka­mer van de ge­res­tau­reer­de hoe­ve hangt vol met wer­ken uit de La­tem­se School. Ex­pres­si­o­nis­ti­sche kunst­rich­ting uit de 20ste eeuw, met als ba­ker­mat Deur­le en Sint-Mar­tens-La­tem, van wie Albert Ser­vaes, Paul Del­vaux, Gu­staaf De Smet, Con­stant Per­me­ke de be­kend­ste na­men zijn. Lam­brecht heeft ze al­le­maal han­gen, in meer­voud. ‘Ik kwam vaak in SintMar­tens-La­tem, bij de va­der van Guy Pie­ters, de be­ken­de kunst­han­de­laar op de dijk van Knok­ke. Hij schil­der­de in ruil voor de wer­ken van de La­tem­se schil­ders, die geld van­doen had­den, hun huis en ver­kocht dan die wer­ken. Ik ging vaak kij­ken. Bij­na al de­ze wer­ken heb ik bij hem ge­kocht.’ Bij een schil­de­rij van Paul Del­vaux – som­mi­gen van diens wer­ken zijn vier mil­joen eu­ro waard – houdt hij even halt. Naar de fo­to­graaf: ‘ Al­lez, heb je nu nog niet ge­noeg foto’s?’ Het klinkt niet eens on­vrien­de­lijk. Dat is het po­ë­tisch re­a­lis­me van Lam­brecht, grin­nik ik. ‘Paul Del­vaux, is dat po­ë­tisch re­a­lis­me? Ik ken daar niet zo­veel van, al ging ik er na een tijd­je ook veel over le­zen. Ik ging ook steeds va­ker naar ver­koop­za­len en vei­lin­gen en zo. Ik kijk nog wel­eens naar een kunst­pro­gram­ma op televisie, maar het is ze­ker een jaar of tien ge­le­den dat ik nog iets heb ge­kocht.’

Scho­ne Ra­veels

Maar een com­mer­çant is hij al­tijd ge­weest. ‘Al de­ze Del­vauxs heb ik ge­kocht van een kunst­han­de­laar die bij­na fail­liet was. Hij kwam op een dag bij mij en hij zei: Zeg jong, wil je een slag doen? Je kan bij mij een he­le col­lec­tie van Del­vaux ko­pen. Hij liet mij die zien, ik zag dat wel graag en hij zei mij een prijs die mij aan­stond. Zo heb ik die al­le­maal ge­kocht. Als ge lang met iets be­zig zijt, ga je er wel iets van ken­nen, hé. En ken je ook wel een beetje de prij­zen.’ Le­on Spil­laert en Van Tu­e­ren­hout lo­pen we voor­bij. De wer­ken ogen don­ker. Le­on Spil­laert (1851-1928), sym­bo­list. Jef Van Tu­ern­hout (1926-2006) evo­lu­eer­de van een bit­ter mi­se­ra­blis­me naar Vlaams ex­pres­si­o­nis­me en neo-ex­pres­si­o­nis­me. Don­ker en mi­se­ra­bel, el­ke ver­ge­lij­king

Foto: Pa­trick Hattori

Ro­ger Lam­brecht in zijn kunst­pa­ra­dijs. ‘Pas op, een werk van 1.000 eu­ro kan ik ook schoon vin­den, hoor.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.