LO­KE­REN

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

met Spor­ting Lo­ke­ren is uit den bo­ze. In de vol­gen­de ka­mer han­gen Pier­re Ale­ch­ins­ky en Was­si­ly Kand­ins­ky. Mo­der­nis­ten uit de 20ste eeuw. ‘Ik hou ook van mo­der­ne kunst, ja. Dat is ex­tra­or­di­nair. Ik kan ook niet zeg­gen waar­om, maar ik vind dat aan­trek­ke­lijk. Schoon. Ik kocht ze al­le­maal 20, 30, 40 jaar ge­le­den, maar ik vind ze nog al­tijd schoon. Maar een werk van slechts 1.000 eu­ro kan ik ook schoon vin­den, hoor. Ik heb ook geen en­ke­le voor­keur voor ge­lijk wel­ke stijl.’ Even verder wijst hij op en­ke­le Ra­veels. Ro­ger Ra­veel (1921-2013). He­den­daags Vlaams post­ex­pres­si­o­nis­tisch kunst­schil­der, cre­ëer­de ook tal­rij­ke kunst­ob­jec­ten die aan pop­art doen den­ken. ‘Een jon­gen van Lo­ke­ren ken­de Ra­veel heel goed en die heeft mij een keer mee­ge­no­men bij Ra­veel thuis. Ik vond het wel scho­ne wer­ken en ik heb er een paar ge­kocht. Al­lez, ík vind dat schoon. Een an­der vindt dat mis­schien niet schoon. Wat vind je van de­ze?’ Frits Van den Berg­he (1883, 1939). Mees­ter van het Vlaams Ex­pres­si­o­nis­me en het sur­re­a­lis­me. ‘Toch ook schoon? Ik ben ook al­leen maar be­zig met beel­den­de kun­sten. Mu- ziek en the­a­ter is niets voor mij. Tja, waar­om schil­de­rij­en en beeld­houw­wer­ken? Als ge dat graag ziet.... En mijn vrouw ziet het ook graag. Oké, klaar dan. Al­lez, weet je nu ge­noeg?’

Voor de er­fe­nis

Aan­doen­lijk hoe de voor­zit­ter, kra­kend en voor­over­ge­bo­gen en nau­we­lijks ter been, ons naar bui­ten be­ge­leidt. Ik denk dat zijn kunst­wer­ken be­hoor­lijk meer waard zijn dan zijn he­le voet­bal­club. In cen­ten dan, zeg ik hem. Lam­brecht haalt de schou­ders op. ‘Zo re­ken ik nooit. Ik heb ook nooit een kunst­werk ge­kocht als in­ves­te­ring. Ook niet om­wil­le van die of die stijl. Ik kocht al­leen iets om­dat ik het graag zag.’ Maar hij ont­kent niet dat er re­gel­ma­tig kunst­ex­perts over de vloer ko­men, om de waar­de te schat­ten. ‘Ik moet dat

Het land­goed in Eks­aar­de is vol­ge­propt met kunst, bin­nen én bui­ten.

Wat ont­roert je het meest: de Moe­der­maagd uit Gui­nee of de win­ning goal van Har­ba­oui in de be­ker­fi­na­le?

‘ Oei­oei­oei... Die goal van Har­ba­oui. Meer dan ge­lijk welk kunst­werk, pot­ver­do­rie.’

Meest be­won­de­ring voor Con­stant Per­me­ke of voor Pe­ter Maes?

‘Die zijn moei­lijk te ver­ge­lij­ken. Per­me­ke heb ik niet ge­kend, hé. Pe­ter Maes is een man die ons veel goeie voet­bal en ple­zier heeft be­zorgd. Be­won­de­ring voor Per­me­ke en veel ple­zier ge­had aan het werk van Maes.’

Ruil je Spor­ting Lo­ke­ren in voor het doek van Paul Gau­guin, het duur­ste kunst­werk ooit?

‘Ik ken dat kunst­werk niet. Maar Lo­ke­ren is con­ti­nu mijn le­ven en mijn groot­ste pas­sie, een schil­de­rij is een mo­ment­op­na­me. Daar is geen lief­de aan ver­bon­den.’

Foto: phPa­trick Hattori

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.