San­ti­ni en Br­üls ge­pas­seerd

Yan­nick Fer­re­ra hakt kno­pen door in aan­loop naar de­gra­da­tie­top­per

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - BOB FAE­SEN

‘Waar­schijn­lijk ko­men er en­ke­le ver­ras­sen­de wij­zi­gin­gen.’ Yan­nick Fer­re­ra kon­dig­de het op voor­hand al aan en maak­te zijn be­lof­te waar. Ivan San­ti­ni en Chris­ti­an Br­üls wer­den ge­pas­seerd door de 35-ja­ri­ge trai­ner voor de wed­strijd te­gen Wes­ter­lo. De 18-ja­ri­ge Ben­ja­min Tet­teh krijgt daar­door mo­ge­lijk zijn kans in de de­gra­da­tie­top­per. Het lijkt dat de jon­ge Ben­ja­min Tet­teh za­ter­dag­avond naast Re­naud Emond in de spits start in een 4-4-2-for­ma­tie. De boom­lan­ge Gha­nees – de­ze zo­mer aan­ge­wor­ven – pres­teert uit­ste­kend bij de Luik­se be­lof­ten en scoor­de vo­ri­ge week nog in het oe­fen­du­el met For­tu­na Düs­sel­dorf (3-2ver­lies). ‘Of hij pun­ten heeft ge­scoord? Hij heeft een goal ge­maakt in die match, maar ook op trai­ning. Zo­als bij­na iedereen’, bleef de Standard-coach nog cryp­tisch. Feit is dat na Mo­ha­med Yat­ta­ra te­gen OH Leu­ven nu een twee­de du­re spits uit de kern wordt ge­la­ten: Ivan San­ti­ni. De Kro­aat werd be­gin ju­ni nog bin­nen­ge­haald als topaan­koop, maar zal nu het be­lang­rij­ke du­el met Wes­ter­lo van­af de tri­bu­ne moe­ten be­kij­ken. San­ti­ni is noch­tans niet ge­bles­seerd, maar ge­woon ge­pas­seerd. Net als Chris­ti­an Br­üls ove­ri­gens. De mid­den­vel­der train­de vrij­dag mee met de be­lof­ten, zo­als ge­brui­ke­lijk voor spe­lers die niet tot de wed­strijd­kern be­ho­ren. Nog op­val­lend is dat Jo­na­than Le­gear wél is op­ge­no­men in de 20-kop­pi­ge se­lec­tie. Dat is voor het eerst sinds het uit­ko­men van het veel­be­spro­ken om­koop­schan­daal. Le­gear maak­te te­gen Düs­sel­dorf zijn eer­ste wed­strijd­mi­nu­ten bij de eer­ste ploeg sinds be­gin sep­tem­ber. Op­val­len­de keu­zes van Fer­re­ra, die de­ze week ver­schil­len­de ke­ren heeft over­nacht op de Acadé­mie. Om te sleu­te­len aan zijn tac­tiek, stil­staan­de fa­ses door te ne­men en an­de­re details te fi­ne­tu­nen. ‘Maar het be­lang­rijk­ste is dat iedereen zich goed voelt op het veld’, be­weer­de de trai­ner, be­zig aan zijn vijf­de week in Luik. ‘De in­ter­land­break kwam op een goed mo­ment. We heb­ben de vijf­tien da­gen ten vol­le be­nut en op een he­le­boel da­gen zelfs twee keer ge­traind. Pre­cies om de tijd in te ha­len die ik niet heb ge­had om­dat ik la­ter in het sei­zoen toe­ge­ko­men ben. Er is nog veel pro­gres­sie mo­ge­lijk bin­nen de kern, we boe­ken dag na dag voor­uit­gang. Ik heb het ge­voel dat de groep er nu ook goed aan toe is. Dat moe­ten we za­ter­dag la­ten zien.’

Van Dam­me vrij­ge­spro­ken

Links­back Jel­le Van Dam­me is er ge­woon bij te­gen hek­ken­slui­ter Wes­ter­lo. De ka­pi­tein van de Rou­ches werd vrij­ge­spro­ken. De club en de 32-ja­ri­ge links­ach­ter gin­gen in be­roep bij de Ge­schil­len­com­mis­sie en kre­gen ge­lijk. Aan­van­ke­lijk gaf de Ge­schil­len­com­mis­sie twee speel­da­gen schor­sing aan Van Dam­me. De on­langs aan­ge­trok­ken Ré­gi­nal Go­reux is er niet bij. Standard wacht nog steeds op de be­no­dig­de do­cu­men­ten van­uit Rus­land en kan daar­door de 27ja­ri­ge rechts­back nog niet in­schrij­ven voor on­ze com­pe­ti­tie.

Foto: pn

Ivan San­ti­ni.

Foto: pn

Chris­ti­an Br­üls.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.