‘Kom­pa­ny kon vol­gens me­disch at­test niet spe­len’

Man Ci­ty-trai­ner Pel­le­gri­ni niet blij met co­me­back aan­voer­der bij Ro­de Dui­vels

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - KOEN VAN UYTVANGE

Man­ches­ter Ci­ty is boos. Of lie­ver, trai­ner Ma­nu­el Pel­le­gri­ni. Hij vond het on­ver­ant­woord dat Vin­cent Kom­pa­ny af­ge­lo­pen week zijn we­der­op­tre­den maak­te bij de Ro­de Dui­vels. Maar op wie moet hij zijn on­ge­noe­gen rich­ten? Kom­pa­ny gaf zelf aan dat hij speel­klaar was. Ei­gen­lijk hoop­te Man­ches­ter Ci­ty dat Kom­pa­ny de af­ge­lo­pen we­ken zijn re­va­li­da­tie verder zou zet­ten in En­ge­land. De skip­per van The Ci­ti­zens viel half sep­tem­ber uit met een kuit­bles­su­re en bleef sinds­dien aan de zij­lijn. Toch werd hij door de bonds­coach ge­se­lec­teerd voor An­dor­ra en Is­ra­ël. Zeer te­gen de zin van Man Ci­ty. Van­daar hun wens om Kom­pa­ny te­rug te vlie­gen naar Man­ches­ter, ze­ker na­dat hij te­gen An­dor­ra niet in ac­tie kwam. Dat Kom­pa­ny toch speel­de te­gen Is­ra­ël, zit zijn trai­ner hoog. ‘Ik was niet blij’, sprak Ma­nu­el 13.45 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 18.30

17.00

VAN­DAAG

Tot­ten­ham - Li­ver­pool Ever­ton - Man Uni­ted Sout­hamp­ton - Lei­ces­ter Crystal Pala­ce - West Ham Man­ches­ter Ci­ty - Bour­ne­mouth Chel­sea - As­ton Vil­la West Brom­wich - Sunderland Wat­ford - Ar­sen­al

ZON­DAG 18 OK­TO­BER

Ne­w­cast­le - Nor­wich Pel­le­gri­ni gis­te­ren. ‘We stuur­den een me­disch at­test mee waar­in stond dat hij niet kon spe­len. Het was be­lang­rijk dat hij een he­le week kon trai­nen voor hij weer een match zou spe­len, maar dat ging niet, want hij speel­de met Bel­gië. Zij heb­ben na een week be­slist dat hij kon spe­len. Mis­schien had­den ze be­ter eerst ge­beld, maar dat is niet ge­beurd. Ik vind dat er tus­sen clubs en na­ti­o­na­le teams meer en be­te­re in­for­ma­tie moet wor­den uit­ge­wis­seld.’

Wilmots niet on­der de in­druk

Bonds­coach Wilmots vindt noch­tans dat Man Ci­ty zich niet te moei­en heeft. ‘Ik nam geen con­tact op met hen’, zei de bonds­coach een week ge­le­den. ‘We we­ten wat we doen en we ne­men geen en­kel ri­si­co. En als een 30-ja­ri­ge spe­ler zegt dat hij fit is, zal dat zo zijn. Zul­len ze bij Man Ci­ty niet te­vre- den zijn dat Vin­cent wed­strijdtrijd­rit­me op­doet?’ Niet dus, al wordt daar­ar nu ver­baasd op ge­re­a­geerd bin­nen nnen de me­di­sche staf van de Ro­de Dui­vels. ‘Wat is het pro­bleem? eem? Vin­cent was hon­derd pro­cent ocent speel­klaar’, klinkt het daar.ar. ‘Er was wel af­doen­de com­mu­ni­ca­ni­ca­tie met Man Ci­ty, zelfs in n die ma­te dat er in Brus­sel over­leg­ver­leg plaats­vond tus­sen de na­ti­o­na­le ona­le ploeg en de werk­ge­ver van Kom­pa­ny. Bo­ven­dien wil­de­de hij zelf heel graag spe­len. Na de wed­strijd zei Kom­pa­ny zelfs: Ik kon een he­le match spe­len,pe­len, maar het was de coach die ie be­slis­te dat ik na een uur zou u wor­den ver­van­gen.’ Ook dat was een ges­te rich­ting Man Ci­ty. ty. Plus, als Kom­pa­ny was te­rug­e­rug­ge­keerd naar Man­ches­ter, r, had hij vol­gens UEFA-re­gle­men­ten en­ten van­daag niet kun­nen spe­len. pe­len. Dat weet Pel­le­gri­ni ook. ‘Het Het is zo­als de bonds­coach zei: i: hij kan doen wat hij wil. Alss een spe­ler af­zegt voor de na­ti­o­na­le ona­le ploeg, mag hij de vol­gen­de match van zijn club ook niet mee­doen. Maar die re­gel zou dus voor bei­de par­tij­en moe­ten gel­den. Vin­cent mis­te na­me­lijk on­ze laat­ste drie wed­strij­den’, zegt Pel­le­gri­ni.

Ag­üe­ro, Ko­la­rov en Sil­va out

Toch bleef Pel­le­gri­ni in zijn uit­haal naar Wilmots al bij al be­schaafd. Wel­licht was het voor­al een ui­ting van frus­tra­tie na de in­ter­land­break. Kom­pa­ny is fit, al is het on­dui­de­lijk of hij van­daag aan­treedt te­gen Bour­ne­mouth, maar Ag­üe­ro, Ko­la­rov én Sil­va vie­len al­len ge­bles­seerd uit in dienst van hun land. Wat met­een het hu­meur van Pel­le­gri­ni in per­spec­tief plaatst.

MARC WILMOTS Bonds­coach

Als een 30-ja­ri­ge spe­ler zegt dat hij fit is, zal dat wel zo zijn jn

Foto: pn

Ma­nu­el Pel­le­gri­ni zag het niet graag ge­beu­ren dat Kom­pa­ny te­gen Is­ra­ël speel­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.