Jo­hn Ker­ry doet niet mee

Metro (Dutch Edition) - - World -

Se­na­tor Jo­hn Ker­ry, die in 2004 de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen ver­loor van Ge­or­ge Bush, treedt niet in het strijd­perk te­gen Barack Oba­ma of Hil­la­ry Clin­ton voor de De­mo­cra­ti­sche no­mi­na­tie van de kan­di­daat voor 2008. «Ik ben tot de con­clu­sie ge­ko­men dat ik geen cam­pag­ne moet voe­ren voor het pre­si­dent­schap», stel­de Ker­ry (64) sim­pel­weg. Naar ei­gen zeg­gen wil hij het Irak-be­leid van de re­ge­ring van­uit de Se­naat blij­ven be­strij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.