Inflatiesp­ook duikt op in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk

Metro (Dutch Edition) - - Moneyline -

Vo­ri­ge week raak­te be­kend dat de in­fla­tie in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk voor de maand de­cem­ber op jaar­ba­sis 3% be­droeg, met­een het hoog­ste ni­veau sinds sep­tem­ber ’95. Hier­mee werd voor de acht­ste op­een­vol­gen­de maand de in­fla­tie­doel­stel­ling van 2% die de Bank of Eng­land (BoE) han­teert, over­schre­den.

Ster­ke groei in 2006

De oor­zaak voor de­ze for­se prijs­stij­ging dient ge­zocht te wor­den in de uit­ste­kend draai­en­de Brit­se eco­no­mie, die in het vier­de kwar­taal van 2006 een groei van 3% op jaar­ba­sis liet op­te­ke­nen. Hier­mee wordt de ver­wach­te groei voor gans het af­ge­lo­pen jaar op 2,7% ge­raamd. De stu­wen­de kracht ach­ter dit suc­ces­ver­haal is zon­der meer de dien­sten­sec­tor, die zijn snel­ste ex­pan­sie kent van de af­ge­lo­pen tien jaar. Maar ook de hui­zen­markt blijft ste­vig on­der stoom en raakt maar niet af­ge­koeld: de vast­goed­prij­zen zit­ten nog steeds in de lift (+ 10% in 2006) en het aan­tal hy­po­the­cai­re le­nin­gen neemt met ras­se schre­den toe.

Loon­on­der­han­de­lin­gen

On­der­tus­sen wordt het nieuws in het Ver­e­ningd Ko­nink­rijk be­heerst door de col­lec­tie­ve loon­on­der­han­de­lin­gen die, van ja­nu­a­ri tot april, tus­sen vak­bon­den en werk­ge­vers, plaats­vin­den. De­ze loon­on­der­han­de­lin­gen zul­len met ar­gus­ogen ge­volgd wor­den, want al te gro­te loons­ver­ho­gin­gen zou­den een op­waart­se prijs­druk in de hand kun­nen wer­ken. Hier­door be­staat het ge­vaar dat men in een loon-prijs­spi­raal te­recht­komt, met een ver­snel­len­de in­fla­tie tot ge­volg.

BoE ver­rast vriend en vij­and

Zo’n vaart zal het waar­schijn­lijk niet lo­pen, want op 11 ja­nu­a­ri ver­hoog­de de BoE on­ver­wacht de kor­te ter­mijn ren­te met 25 ba­sis­pun­ten tot 5,25%. Een be­slis­sing die als een com­ple­te ver­ras­sing aan­kwam. In het licht van de ho­ge hui­di­ge in­fla­tie en met de drei­ging van ver­de­re prijs­stij­gin­gen boven het hoofd, lijkt het ren­te­be­sluit van de Brit­se cen­tra­le bank even­wel ge­recht­vaar­digd. Het sen­ti­ment op de Brit­se ren­te­markt is bo­ven­dien vol­le­dig om­ge­sla­gen: waar de mark­ten tot twee we­ken ge­le­den nog uit­gin­gen van een sta­tus-quo van de kor­te ter­mijn ren­te, wordt er nu vol­op ge­spe­cu­leerd op een bij­ko­men­de ren­te­ver­ho­ging in het twee­de kwar­taal van dit jaar. Een der­ge­lij­ke nieu­we ren­te­ver­ho­ging valt ze­ker niet uit te slui­ten, al­leen dient men zich de vraag te stel­len of ze nog ef­fec­tief no­dig is. Door de spe­cu­la­tie op een ver­de­re ver­strak­king van het mo­ne­tai­re be­leid, is het Brit­se Pond reeds flink ge­ste­gen. Hier­door zijn de prij­zen van de in­ge­voer­de goe­de­ren voor de Brit­se con­su­ment een stuk goed­ko­per ge­wor­den. Bo­ven­dien zal de scher­pe da­ling van de olie­prijs van de af­ge­lo­pen we­ken even­eens een neer­waart­se druk op de in­fla­tie ui­t­oe­fe­nen.

To­mas Ca­trys­se In­vest­ment Stra­te­gy – Dexia Bank

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.