VBO keurt als laat­ste loon­ak­koord goed

Metro (Dutch Edition) - - Business -

BRUSSEL Het Ver­bond van Bel­gi­sche On­der­ne­min­gen (VBO) heeft als laat­ste het ont­werp van in­ter­pro­fes­si­o­neel ak­koord (IPA) goed­ge­keurd. Eer­der keur­den al­le vak­bon­den en on­der­ne­mers­or­ga­ni­sa­tie Uni­zo het ont­werp al goed. Het ont­werp kan nu wor­den on­der­te­kend, na­dien is het aan de af­zon­der­lij­ke sec­to­ren om te on­der­han­de­len. «Ik roep al­le on­der­han­de­laars op hun ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men zo­dat het ko­men­de over­leg in een con­struc­tie­ve geest ver­loopt», kijkt VBO-voor­zit­ter Jean-Clau­de Daoust al voor­uit. Het IPA legt de loon- en ar­beids­voor­waar­den vast voor werk­ne­mers uit de pri­vé­sec­tor ge­du­ren­de de ko­men­de twee jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.