Ber­nard De­wulf

Metro (Dutch Edition) - - Time Out -

Als co­lum­nist weet hij Vlaan­de­ren tel­kens weer tot tra­nen te be­we­gen. Dan eens om de wre­de schoon­heid van een ont­lui­ken­de doch­ter, een an­de­re keer om een eer­ste sneeuw­vlok, maar tel­kens om de groei­pij­nen van de ‘mid­del­ba­re’ man. Zijn laat­ste dicht­bun­del, ‘Blauw­ziek’, werd ge­no­mi­neerd voor de Her­man de Co­nin­ck­prijs. «Een tijd ge­le­den zag ik ‘Merg’ van De Roovers. Sim­pel, span­nend, in­ge­hou­den to­neel. Ook iets heel an­ders: ‘Ik val...val in mijn ar­men’ van Els Dot­ter­mans, Wim Op­brou­ck en en­ke­le uit­ste­ken­de mu­zi­kan­ten. Een zo­ge­naamd ‘lied­jes­pro­gram­ma’, met zo­ge­naam­de coun­try-mu­ziek, en wat een heer­lij­ke avond. Door de kwa­li­teit, on­ge­twij­feld, maar voor­al door het pu­re, on­ge­com­pli­ceer­de, zin­ne­lij­ke ple­zier van de ‘zan­gers’ en de mu­zi­kan­ten.» «Ik ga ze­ker nog eens naar de ten­toon­stel­ling van Léon Spil­liaert kij­ken in Brussel. Die loopt bij­na af, en een hand­vol van zijn te­ke­nin­gen zal mij al­tijd door de ziel snij­den. Ik hoop nog in De Pont, Tilburg, te ra­ken voor 28 ja­nu­a­ri. Het is een ge­lief­koosd mu­se­um en tot die dag loopt er een ten­toon­stel­ling van Wil­lem De Koon­ing, een tijd­lang een ge­wel­di­ge schil­der ge­weest. Ook ga ik ze­ker naar De toets in het Ro­ger Ra­veel­mu­se­um, van­we­ge de ex­po­si­tie met on­der meer werk van Vin­cent Geys­kens en Ro­bert Devriendt, en van­we­ge de eer­ste za­len van het mu­se­um, waar­in te zien is wat een groot schil­der Ro­ger Ra­veel was in de ja­ren vijf­tig en zes­tig van de vo­ri­ge eeuw.» «Re­cent las ik L’ Ori­gi­ne du mon­de. His­toi­re d’ un ta­bleau de Gusta­ve Cour­bet van de Fran­se kunst­his­to­ri­cus Thier­ry Sa­va­tier en Le ro­man de l’ Ori­gi­ne (1996) van schrijver Ber­nard Teyssèd­re, ruim 450 pa­gi­na’s uit­slui­tend over het klei­ne doek van Gusta­ve Cour­bet dat een vrou­we­lijk ge­slacht laat zien en een fas­ci­ne­ren­de ge­schie­de­nis van clan­des­ti­ni­teit en ob­ses­sie heeft. Voorts zou ik tijd wil­len heb­ben om ein­de­lijk eens ‘Sfe­ren’ Slo­ter­dijk te le­zen.»

Ber­nard De­wulf is dich­ter, kunst­ken­ner en co­lum­nist

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.