NMBS stuurt dienst­re­ge­ling bij

De dienst­re­ge­ling die van kracht is sinds 10 de­cem­ber 2006 ver­toon­de een aan­tal pijn­pun­ten. Na een gron­di­ge ana­ly­se heeft de NMBS nu een aan­tal maat­re­ge­len uit­ge­werkt om de dienst­re­ge­ling ge­richt bij te stu­ren. De dienst­re­ge­ling zal zo voor 97% van de rei

Metro (Dutch Edition) - - Reisinfo Nmbs -groep -

De NMBS ver­voert da­ge­lijks 300.000 klan­ten in 3500 trei­nen. Ie­der jaar groeit het dag­ge­mid­del­de met 20.000 trein­rei­zi­gers. De aan­pas­sing van de dienst­re­ge­ling op 10 de­cem­ber was zeer in­grij­pend en had ge­vol­gen voor een kwart van de klan­ten. De nieu­we dienst­re­ge­ling func­ti­o­neert ech­ter niet zon­der pro­ble­men, voor­al op de ver­bin­din­gen St-Ni­k­laas-Brussel, Luik-Brussel, Gent-Oos­ten­de, GentBrus­sel en Has­selt-Leu­ven. Voor een aan­tal van de­ze moei­lijk­he­den is nog een aan­pas­sing mo­ge­lijk, en voor die pun­ten heeft de NMBS op­los­sin­gen uit­ge­dok­terd. St-Ni­k­laas - Den­der­mon­de – Brussel De­ze ver­bin­ding had van­af 10 de­cem­ber heel wat pro­ble­men met de sprei­ding van de trei­nen, de be­die­ning van Merch­t­em, over­be­zet­tin­gen, lan­ge­re stil­stan­den (om aan­slui­tin­gen te be­hou­den),… En­ke­le pro­ble­men met P-trei­nen zijn in­tus­sen op­ge­lost: de P5327 van­uit Den­der­mon­de be­reikt Brussel weer voor 9u, de P8094 Brussel - Den­der­mon­de stopt weer in Merch­t­em en heeft een pak meer zit­plaat­sen en de P5307 Brussel - Den­der­mon­de wordt ver­laat voor de scho­lie­ren (aan­komst in D’mon­de om 7u58). Van­af half maart zal de trein 5326 weer via de Noord-Zuid­ver­bin­ding rij­den. En na de zo­mer wor­den ex­tra dub­bel­deks­rij­tui­gen ge­le­verd waar­door er meer zit­plaat­sen kun­nen ko­men.

Leu­ven – Brussel De Ci­ty­Rail Leu­ven–Brussel on­der­vond pro­ble­men met de sprei­ding, de aan­slui­tin­gen in Leu­ven en de be­die­ning van Die­gem. Con­creet zijn 5 aan­slui­tin­gen ver­be­terd en wer­den er 5 min­der goed; de ge­mid­del­de wacht­tijd is wel 8 mi­nu­ten kor­ter ge­wor­den. Voor de klan­ten in Die­gem zoekt de NMBS in over­leg met In­fra­bel naar een op­los­sing. Het is mo­ge­lijk dat ze zo­wel tij­dens de och­tend als de avond­piek op­nieuw zul­len kun­nen mee­rei­zen met een P-trein tus­sen Genk en Brussel.

Re­gio Gent De oor­zaak van veel klach­ten zijn de laat­tij­dig uit­ge­stel­de werk­zaam­he­den aan de spo­ren tus­sen Den­der­leeuw en Brussel. Hier­door ar­ri­ve­ren de trei­nen 4 mi­nu­ten vroe­ger in Gent dan ge­pland in de aan­ge­pas­te dienst­re­ge­ling. Dit heeft tot heel wat ver­schui­vin­gen in het trein­aan­bod ge­leid, wat voor­al aan de aan­slui­tin­gen te mer­ken valt. De spoor­lijn Gent - Aalst – Brussel kampt met over­be­zet­te trei­nen en in Lie­de­ker­ke is er veel vraag om voor­bij­rij­den­de trei­nen ook daar te la­ten stop­pen. De NMBS komt aan die vraag te­ge­moet door de P-trein 7905 van­uit Ou­den­aar­de naar Brussel ook in Lie­de­ker­ke te doen stop­pen. Er wordt ook on­der­zocht of hier eind dit jaar dub­bel­deks­trei­nen kun­nen wor­den in­ge­zet.

Op de spoor­lijn Gent – Oos­ten­de is er een pro­bleem met twee IC-trei­nen met een ver­schil­lend ver­trek­punt (Brussel en Ant­wer­pen) die bei­de naar Oos­ten­de rij­den, met slechts 3 mi­nu­ten tus­sen­tijd in Gent. Mits een over­stap in Brug­ge is er van­uit Gent toch een half­uur­ver­bin­ding met Oos­ten­de. Voor de ver­bin­ding Aal­ter– Brussel is er nu wel een be­te­re aan­slui­ting in Gent. De IC E 1508 ver­trekt 3’ vroe­ger, wat be­ter is voor de Brug­se scho­lie­ren.

Op de spoor­lijn Gent – Ant­wer­pen zijn de IC-trei­nen naar Ant­wer­pen min­der ge­lijk­ma­tig ge­spreid en zijn er ook ver­bro­ken en ver­slech­ter­de aan­slui­tin­gen in Gent-Sint-Pie­ters. De­ze si­tu­a­tie is wel tij­de­lijk (tot eind dit jaar). Zo­wat 300 klan­ten per dag heb­ben een goe­de aan­slui­ting ver­lo­ren; voor on­ge­veer 250 daar­van be­staan er wel al­ter­na­tie­ven. Has­selt – Leu­ven De snel­le trein E7305 Has­selt-Brussel kampt met over­be­zet­ting en in Leu­ven ver­lo­pen de aan­slui­tin­gen niet op­ti­maal. De over­be­zet­ting lost de NMBS op door som­mi­ge trei­nen lan­ger te ma­ken. On­danks de moei­lijk­he­den met de aan­slui­tin­gen is de ge­mid­del­de wacht­tijd in Leu­ven toch 8 mi­nu­ten kor­ter ge­wor­den. Ant­wer­pen - Brussel Op de­ze lijn is er een pro­bleem van ver­tra­gin­gen dat nauw­ge­zet wordt op­ge­volgd. Een ech­te op­los­sing kan er pas te­gen de­cem­ber dit jaar ko­men. Het nieu­we sta­ti­on Ant­wer­pen-Cen­traal zal dan klaar zijn, met de on­der­tun­ne­ling. De dienst­re­ge­ling op de lijn Ant­wer­pen-Brussel wordt te­gen dan vol­le­dig her­be­ke­ken. Turn­hout – Brussel De klan­ten on­der­vin­den hier pro­ble­men met over­vol­le recht­streek­se trei­nen en een slech­te stipt­heid. In de piek­uren wor­den daar­om dub­bel­deks­trei­nen in­ge­zet en om de stipt­heids­pro­ble­men te be­strij­den wordt op 5 fe­bru­a­ri de dienst­re­ge­ling voor de piek­uur­trei­nen aan­ge­past.

Con­clu­sie - De NMBS past na een ana­ly­se van de klach­ten het aan­bod aan waar dat kan en te ver­ant­woor­den is. Al in de eer­ste da­gen van de nieu­we dienst­re­ge­ling wer­den be­paal­de pun­ten ver­be­terd. Ook fe­bru­a­ri zal de NMBS gron­dig ana­ly­se­ren. - In het 2de se­mes­ter van dit jaar wor­den bij­ko­men­de M6 dub­bel­deks­rij­tui­gen ge­le­verd, wat weer troeven geeft om be­paal­de ca­pa­ci­teits­pro­ble­men op te los­sen. - Na de­ze bij­ko­men­de aan­pas­sin­gen be­te­kent de nieu­we dienst­re­ge­ling een ver­be­te­ring of een sta­tus quo voor 97% van de klan­ten. Er blijft jam­mer ge­noeg wel een ne­ga­tie­ve im­pact voor 3% van de klan­ten.

De NMBS mikt voor­al op stip­te, net­te trei­nen met vol­doen­de zit­plaat­sen. Na Pa­sen volgt weer een gron­di­ge ana­ly­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.