Sja­ra­p­ova gunt Clijs­ters geen af­scheids­feest

MEL­BOUR­NE Voor Kim Clijs­ters is het dan toch een af­scheid in mi­neur ge­wor­den in haar twee­de va­der­land Au­stra­lië. ‘Aus­sie Kim’ sneu­vel­de in twee sets te­gen een be­re­ster­ke Ma­ria Sja­ra­p­ova (6-4, 6-2). Die krijgt in de fi­na­le ‘co­me­back kid’ Se­re­na Wil­li­ams op

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Wat haar min­de­re par­tij te­gen Mar­ti­na Hin­gis al liet ver­moe uit. Kim Clijs­ters bleek niet op­ge­was­sen te­gen het op­slag­ge­weld en het kracht­ten­nis van de jon­ge Rus­sin Ma­ria Sja­ra­p­ova. Net als te­gen de ‘Swiss Miss’ be­gon de Lim­burg­se noch­tans sterk aan de par­tij. Ze ging met­een door de ser­vi­ce van Sja­ra­p­ova, maar die her­stel­de al even snel het even­wicht. Door de fa­len­de eer­ste op­slag van bei­de speel­sters volg­den de breaks en re­breaks el­kaar in snel­tem­po op, tot Clijs­ters bij 5-4 ser­veer­de om in de set te blij­ven. On­danks de lui­de steun van het thuis­pu­bliek kraak­te ‘Aus­sie Kim’. Het be­slis­sen­de mo­ment van de par­tij volg­de al in het eer­ste spel van de twee­de set. Op de op­slag van Sja­ra­p­ova pak­te ze drie break­pun­ten, maar de Rus­sin tim­mer­de zich als­nog voor­bij Clijs­ters. Daar­na kreeg Clijs­ters nog ver­schil­len­de break­pun­ten die Sja­ra­p­ova tel­kens net­jes wist weg te wer­ken. Sja­ra­p­ova hield stand en ging al bij al nog vlot over Clijs­ters (6-2). On­danks haar ver­lies kreeg Clijs­ters een staan­de ova­tie in de Rod La­ver Arena. «Ik ga jul­lie heel hard missen, maar Sja­ra­p­ova was van­daag ge­woon te sterk. Maar ik kom vast en ze­ker nog te­rug naar Au­stra­lië, al zal het dan niet op de court zijn. Dan breng ik de kin­de­ren mee», ont­hul­de ze haar na­bije toe­komst­plan­nen. «Nu dringt het nog niet al­le­maal door. Dat komt mor­gen wel, als ik ie­der­een goei­e­dag kom zeg­gen en de no­di­ge te­le­foon­num­mers en e-mail­adres­sen uit­wis­sel.» ver­ras­send Se­re­na Wil­li­ams als te­gen­stand­ster. De Ame - bi­ties en idee­ën over mo­de stil­aan op­nieuw naar het twee­de plan te ver­wij­zen en in de eer­ste plaats aan ten­nis te den­ken. De ‘co­me­back kid’ zweef­de een paar keer op de rand van uit­scha­ke­ling, maar knok­te zich tel­kens weer in zwoeg­de ze zich niet zon­der moei­te voor­bij het Ts­je­chi­sche tien­de reeks­hoofd Ni­co­le Vai­diso­va (7-6, 6-4), met hier en daar wat steun uit haar spe­lers­box. Even ont­stond op­schud­ding toen ie­mand uit de en­tou­ra­ge van Se­re­na met be­hulp van de zon en zijn hor­lo­ge Vai­diso­va pro­beer­de te ver­blin­den. «Daar heb ik niets van ge­merkt. Er was na­tuur­lijk veel zon, maar ik werd er niet op­val­lend door ge­hin­derd», re­la­ti­veer­de Vai­diso­va. be­schei­den als al­tijd. «Ik ben een beet­je een ka­me­le­on. Ik kan mijn spel on­der al­le om­stan­dig­he­den aan­pas­sen. Als ik goed speel, en dat was in dit tor­nooi dui­de­lijk niet het ge­val, kan nie­mand me echt be­drei­gen.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.