«Split­sing werk­ge­le­gen­heid is niet no­dig»

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

BRUSSEL Brus­sels mi­nis­ter van­te­werk­stel­lingBenoî­tCer­ex­he staat niet ach­ter de ver­de­re split­sing van het werk­ge­le­gen­heids­be­leid, zo­als on­der meer de Vlaam­se so­ci­a­lis­ten voor­op­stel­len. De cdH’er zegt dat de re­gi­o­na­li­se­ring over­bo­dig is, maar Cer­ex­he pleit wel voor sa­men­wer­king tus­sen de ver­schil­len­de re­ge­rin­gen. Als voor­beeld haalt hij het dos­sier van Volks­wa­gen Vorst aan, waar vol­gens de mi­nis­ter goed werd sa­men­ge­werkt tus­sen Vlaan­de­ren, Wal­lo­nië en Brussel. Cer­ex­he wil trou­wens niet dat er aan het sta­tuut van Brussel ge­sleu­teld wordt: «We wil­len niet dat er ge­raakt wordt aan het sta­tuut van Brussel, aan de con­sti­tu­tie en aan de mo­nar­chie.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.