Jon­ge Brit­se mos­lims zien sha­ria wel zit­ten

Metro (Dutch Edition) - - World -

LON­DEN Bij­na twee vijf­de van de jon­ge Brit­se mos­lims zou graag de is­la­mi­ti­sche wet, de sha­ria, in­voe­ren in GrootB­rit­tan­nië. Dat blijkt uit een opi­nie­pei­ling bij iets meer dan dui­zend Brit­se mos­lims tus­sen de 16 en 24. De ou­de­re ge­ne­ra­tie mos­lims is daar veel min­der voor ge­won­nen. Vol­gens­heton­der­zoek­zou37%van­de­on­der­vraag­de­jon­ge­ren­graag de sha­ria in­voe­ren, te­gen 17% van de on­der­vraag­de 55-plus­sers. Van de jon­ge­ren uit­te 13% be­won­de­ring voor groe­pe­rin­gen die het Wes­ten be­strij­den, zo­als al-Qae­da. Bij de ou­de­ren was dat maar 3%. Hoofd­on­der­zoek­ster Mu­ni­ra Mir­za stel­de dat de ster­ke is­la­mi­ti­sche iden­ti­teit van jon­ge Brit­se mos­lims recht­streeks het ge­volg is van het over­heids­be­leid dat de ver­schil­len in plaats van de over­een­kom­sten be­na­drukt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.