Rus­land ge­looft in door­braak over Iraans nu­cle­air pro­gram­ma

Metro (Dutch Edition) - - World -

TE­HE­RAN Iran heeft meer tijd ge­vraagd om zich te be­ra­den over de her­vat­ting van de in­spec­ties in zijn nu­cle­ai­re si­tes. Het In­ter­na­ti­o­naal Atoom­agent­schap (IAEA) heeft een nieuw voor­stel ge­lan­ceerd om de im­pas­se rond het om­stre­den Iraan­se atoom­pro­gram­ma te door­bre­ken. Daar­in wordt voor­ge­steld om de (voor­als­nog be­perk­te) sanc­ties van de VN-Vei­lig­heids­raad op te schor­ten als Iran stopt met het ver­rij­ken van ura­ni­um. Rus­land - een cru­ci­a­le bond­ge­noot van het Iraan­se re­gime in de­ze kwes­tie - toon­de zich al­vast op­ti­mis­tisch over de kan­sen op een door­braak. Na­ti­o­naal vei­lig­heids­ad­vi­seur Igor Iva­nov zei dat vóór al­les de span­ning tus­sen de VS en Iran moet wor­den weg­ge­no­men. «Al­le par­tij­en moe­ten soe­pel­heid to­nen en uit­spra­ken ver­mij­den die de si­tu­a­tie kun­nen ver­er­ge­ren», zei hij. Iran zegt ver­rijkt ura­ni­um no­dig te heb­ben voor vreed­zaam ge­bruik van kern­ener­gie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.