Min­der rechts­za­ken voor nep­dok­ters

Metro (Dutch Edition) - - Jobtime -

Het aan­tal nieu­we dos­siers bij de par­ket­ten we­gens on­wet­ti­ge uit­oe­fe­ning van ge­nees­kun­de is van 88 in 2000 tot 112 in 2003 ge­ste­gen om dan tot 90 in 2004 en 63 in 2005 te da­len. In de pe­ri­o­de 2000-2005 ging het in to­taal om 525 za­ken. Dit blijkt uit het ant­woord van jus­ti­tie­mi­nis­ter Lau­ret­te On­ke­linx op een schrif­te­lij­ke vraag van se­na­tor Luc Wil­lems (VLD). Op 10 ja­nu­a­ri 2006 had­den er van de­ze 525 za­ken 31 ge­leid tot een dag­vaar­ding of ver­vol­ging. Ne­gen­en­twin­tig za­ken za­ten in het sta­di­um van be­han­de­ling door de raad­ka­mer. In acht za­ken was een min­ne­lij­ke schik­king voor­ge­steld, 193 za­ken wa­ren ge­se­po­neerd. In de meer­der­heid van de ge­val­len ge­beur­de de se­po­ne­ring om­dat er geen spra­ke was van een mis­drijf of bij ge­brek aan vol­doen­de be­wijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.