«Slaap­test ver­plicht»

BRUSSEL Al­le vracht­wa­gen- en bus­chauf­feurs zou­den een slaap­test moe­ten on­der­gaan. Dat zou on­ge­val­len als dat in Würz­burg af­ge­lo­pen week­end hel­pen kun­nen voor­ko­men, zeg­gen on­der­zoe­kers van het Uni­ver­si­tair Zie­ken­huis Ant­wer­pen.

Metro (Dutch Edition) - - Jobtime -

«Sla­pe­rig­heid is een zeer fre­quen­te oor­zaak van ver­keers­on­ge­val­len», zegt pro­fes­sor Pe­ver­na­gie van de Bel­gi­an As­so­ci­a­ti­on for Sleep re­search and Sleep me­di­ci­ne (BASS). Ty­pisch zijn kop-staartaan­rij­din­gen in - vak, zo­als de chauf­feur van de ver­on­ge­luk­te bus in het Duit­se Würz­burg deed in de nacht van za­ter­dag op zon­dag. Ge­vaar­lij­ke ‘se­con­de­slaap­jes’ ko­men voor­al voor tus­sen drie en zes ‘s och­tends, «een pe­ri­o­de van maxi­ma­le sla­pe­rig­heid». «Er­ger wordt het als de be­stuur­der lijdt aan een slaap­stoor­nis, zo­als bij­voor­beeld slaap­ap­neu», zegt Pe­ver­na­gies col­le­ga pro­fes­sor Johan Ver­braec­ken. «Die doen, sa­men met het ge­bruik van slaap­mid­de­len, het ri­si­co met 6 à 7% toe­ne­men. Me­di­sche con­tro­le en slaap­on­der­zoek is dan ook ver­eist.» Daar­om pleit Ver­braec­ken voor een slaap­test voor ri­si­co­be­roe­pen als vracht­wa­gen- en bus­chauf­feurs. Ook «men­sen die bij­voor­beeld in de con­tro­le­ka­mer van een kern­cen­tra­le of een pe­tro­che­mi­sche fa­briek wer­ken» moe­ten vol­gens hem aan een slaap­test wor­den on­der­wor­pen. De test komt er vol­gens Ver­braec­ken best al bij de sol­li­ci­ta­tie. Hij wil dat die in een wet­te­lijk ka­der wordt ge­go­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.