«Te wei­nig geld voor op­lei­ding»

BRUSSEL Bij­na drie­kwart van de Eu­ro­pe­se werk­ge­vers biedt zijn per­so­neel geen of niet ge­noeg trai­ning op de werk­vloer. Dat blijkt uit een on­der­zoek van de on­li­ne re­kru­teer­der StepS­to­ne.

Metro (Dutch Edition) - - Jobtime -

Het on­der­zoek werd ge­hou­den on­der 12.800 werk­zoe­ken­den uit Ne­der­land, Duits­land, De­n­e­mar­ken, Noor­we­gen, Zwe­den, Ita­lië, Bel­gië en Frank­rijk. Een klei­ne 27% van de deel­ne­mers zei op re­gu­lie­re ba­sis mee te doen aan ver­schil­len­de trai­nin­gen en op­lei­din­gen aan­ge­bo­den door hun werk­ge­vers. 73% zag ech­ter geen of wei­nig vor­men van trai­nin­gen op de werk­vloer. De Bel­gi­sche deel­ne­mers aan het on­der­zoek ga­ven aan dat slechts 30% van al­le werk­ge­vers op re­gu­lie­re ba­sis der­ge­lij­ke cur­sus­sen en trai­nin­gen aan­bood, 28% van de werk­ne­mers krijgt zel­den trai­ning op het werk. Bel­gië pres­teert daar­mee on­ge­veer con­form het Eu­ro­pees ge­mid­del­de van res­pec­tie­ve­lijk 27 en 33%. Iets meer dan twee vijf­de van al­le Bel­gi­sche werk­zoe­ken­den had nog nooit een der­ge­lij­ke trai­ning aan­ge­bo­den ge­kre­gen van hun werk­ge­ver. «Het niet in­ves­te­ren in de per­soon­lij­ke voor­uit­gang van per­so­neel kan er­toe lei­den dat werk­ne­mers be­slui­ten op te stap­pen. Dat is zon­de want de kos­ten voor het aan­ne­men van - wer­kers zijn vaak ho­ger dan in­ves­te­ren in de ont­wik­ke­ling van het hui­di­ge per­so­neel. Daar­naast le­ve­ren goed op­ge­lei­de en ge­train­de me­de­wer­kers een voor­sprong op de con­cur­ren­tie,» al­dus Ger­ben Wijn­ja van StepS­to­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.