«Fuck the mo­ther­fuc­kers!»

Metro (Dutch Edition) - - Soundcheck -

Jus de Box is in­tus­sen je 25ste of 26ste cd. Waar blijf je de mos­terd ha­len? Ar­no: «Uit het le­ven. (lacht) Ik heb een on­ge­lo­fe­lijk zwaar le er­van. Ik ben met mijn gat in de bo­ter ge­val­len. Als ik schrijf is dat heel im­pul­sief. In twee jaar tijd heb ik twin­tig keer ge­werkt. (lacht) Da’s niet veel hé! Voor de rest heb ik ge­tourd. Ik maak zelfs pla­ten om op tour­nee te kun­nen gaan. Vo­rig jaar heb ik in Bei­roet ge­speeld, en een paar maan­den daar­na wordt de stad plat­ge­bom­bar­deerd. Ook die - pakt. Ik wist niet dat het zó erg was. Als het zo ver­der gaat, be­staat Oos­ten­de over vijf­tien jaar niet meer en ligt het strand hier in Koe­kel­berg. Dan vraag ik me af wat er moet wor­den van al die po­li­tie­kers die pre­si­dent van Vlaan­de­ren wil­len zijn. Ze moe­ten al­le­maal ver­hui­zen naar Wal­lo­nië want Vlaan­de­ren gaat niet meer be­staan. (vet­tig lach­je) »

Waar­om ben je des­tijds ver­huisd van Oos­ten­de naar Brussel? «Ik heb zo­wat over­al ge­woond: Pa­rijs, Am­ster­dam, Kopen­ha­gen, zelfs in Ant­wer­pen en tof­fe stad, an­ders zou ik er niet wo­nen. Op een uur en ze­ven­tien mi­nu­ten ben ik met de trein in Pa­rijs of in Oos­ten­de. Ik woon in het cen­trum van Brussel, van Vlaan­de­ren, van Bel­gië en van Eu­ro­pa. Dat is toch fan­tas­tisch? Ze spre­ken hier vier ta­len, is dat niet tof ? En het is het eni­ge Ara­bi­sche land waar er geen oor­log is. (lacht) »

Waar­om ben je in het Frans be­gin­nen zin­gen? «Ik was sa­men met een Fran­çai­se en als je met de hond slaapt, krijg je zijn vlooi­en. Als ik een si­tu­a­tie mee­maak in het Frans, zing ik in het Frans. Het hangt soms ook van het num­mer af. Ik heb ‘Mou­rir à Plu­si­eurs’ eerst in het En­gels ge­zon­gen, maar dat pas­te niet. ‘Hit the night’ zou ik dan weer niet in het Frans kun­nen zin­gen.»

‘J’ai dor­mis avec Miss Amé- ri­que’. Wish­ful thin­king? «Miss Amé­ri­que gaat niet echt over Miss Amé­ri­que. Ik heb een he­kel aan meis­jes en vrou­wen die hun jeans in hun bot­jes ste­ken. Ik snap dat echt niet. Ik vind dat an­ti-sexy. Voor mij zijn dat al­le­maal Miss Amé­ri­ques met cow­boy­bot­ten. Ik vind dat zo uni­form-ach­tig. Dat is het­zelf­de als die gas­ten met een short, wit­te sok­ken en mo­cas­sins. Ie­der­een doet na­tuur­lijk wat hij wilt hé, maar het mar­keert wel de per­soon­lijk­heid. Ik ben al blij dat jouw jeans niet in je bot­jes zit.»

Ver­tel eens iets over ‘Pis­se­blom­men’. Mijn Oos­tends is he­laas niet goed ge­noeg. «Dat is echt een an­de­re taal hé. Ik heb het num­mer ge­schre­ven voor Ex-Drum­mer van Her­man Brus­sel­mans. Het gaat een beet­je over le cul, over het gat. Stoad der oar op, joat. En van die lan­ge, joat. Dat ver­sta je toch? Als je wel snap­pen.»

Stel: je mag nog één plaat ma­ken. Hoe en met wie zou je dat dan doen? «Da’s ge­mak­ke­lijk. Met me­zelf na­tuur­lijk! Ik heb al­tijd din­gen ge­daan waar ik goes­ting in had. Dat men­sen dat dan niet graag ho­ren is hun pro­bleem. Ik zou ook niet wil­len dat ie­der­een mij graag hoort, dan zit ik in de stront. Van som­mi­ge men­sen ben ik blij dat ze mijn plaat niet graag ho­ren. (lacht) »

Geeft het nog een kick om op we­reld­tour te gaan? «Ik doe dat al der­tig jaar. In de ja­ren ze­ven­tig tour­de ik ook al in En­ge­land en Duits­land, maar in Bel­gië wis­ten ze dat niet. Over TC Ma­tic werd in Bel­gië niet ge­spro­ken, tot ze ons in de bui­ten­land­se pers za­gen. Nu wordt er zelfs niet meer ge­spro­ken over Bel­gië. Vlaan­de­ren wordt klei­ner. Vla­min­gen ken­nen geen en­ke­le groep uit Wal­lo­nië, nie­mand geeft om wat er ge­beurt in Wal­lo­nië. Noem mij eens één Vlaam­se groep die al een we­reld­hit heeft ge­scoord en ver­ge­lijk dat dan eens met Plas­tic Bertrand, Jac­ques Brel, Wal­la­ce Collection. Al­le­maal Frans­ta­li­gen met de men­ta­li­teit van een we­reld­stad. (wind zich op) Al die po­li­tie­kers hou­den de cul­tuur klein, ze ma­ken al­le cre­a­ti­vi­teit ka­pot. We mo­gen al con­tent zijn dat we rij­ker zijn dan de Wa­len, het zou eens om­ge­keerd moe­ten zijn. Maar ik wil niet aan po­li­tiek doen. Fuck the mo­ther­fuc­kers!» (ajo)

BRUSSEL Ar­no Hin­t­jens, het en­fant ter­ri­ble van de Bel­gi­sche rocksce­ne, heeft voor de zo­veel­ste keer een nieuw al­bum uit. Het heet ‘Jus de Box’ en het mag er we­zen. Zelf mag Ar­no er ook best we­zen en nog voor het ein­de van het in­ter­view wist hij uw...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.