«Sub­si­dies ver­dwij­nen in bo­dem­lo­ze Waal­se put»

BRUSSEL De Brus­sel­se MR-se­na­tor Alain Dest­ex­he ver­stoort de gro­te show van Waals mi­nis­ter-pre­si­dent Elio Di Ru­po die van­daag zijn be­leids­ver­kla­ring houdt. «De eco­no­mi­sche ach­ter­uit­gang van Wal­lo­nië zet zich ver­der door», zegt Dest­ex­he. «Daar­bij heeft de P

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

In een opi­nie­stuk in de Brus­sel­se krant Le Soir maait Dest­ex­he het gras on­der de voe­ten van Elio Di Ru­po. «Al­le po­si­tie­ve sig­na­len en Marshall­plan ten spijt blijft Wal­lo­nië eco­no­misch ach­ter­uit­boe­ren», klinkt het. «Heel Eu­ro­pa drijft op een uit­zon­der­lijk ho­ge eco­no­mi­sche con­junc­tuur. Maar ter­wijl de werk­loos­heid daal­de in Vlaan­de­ren, Frank­rijk en Duits­land blijft Wal­lo­nië op een his­to­risch maxi­mum zit­ten. Waar­om kun­nen wij niet waar an­de­re re­gio’s blijk­baar wel in sla­gen?», klinkt het. Dest­ex­he geldt al jaar en dag als de luis in de pels van de Waal­se po­li­tiek. Als één van de eni­gen er­kent de se­na­tor het be­staan van trans­fers van Vlaan­de­ren naar Wal­lo­nië. «De sleu­tel voor het voort­be­staan van Bel­gië ligt bij de her­op­stan­ding van Wal­lo­nië, en ner­gens an­ders. We zijn zo ge­fo­cust op het Vlaam­se se­pa­ra­tis­me dat we niet eens zien dat we ver on­der het Eu­ro­pe­se ge­mid­del­de sco­ren. Ier­land en Fin­land slaag­den er bij­voor­beeld wel in om uit het eco­no­mi­sche dal te krui­pen. Van­daag be­ho­ren ze tot de best pres­te­ren­de ken­ni­seco­no­mie­ën van de he­le EU. Dat Wal­lo­nië daar niet in slaagt, heeft maar een ech­te oor­zaak: de PS», schreef hij twee jaar ge­le­den al in een boek dat over de taal­grens heel wat stof deed op­waai­en. In te­gen­stel­ling tot Ier­land, dat het geld uit de Eu­ro­pe­se co­he eco­no­mie in­ves­teer­de, wer­den die sub­si­dies in Wal­lo­nië al­leen maar in bo­dem­lo­ze put­ten ge­stort. «Sinds 1993 ont­ving de mil­jard sub­si­dies, waar­van de helft uit Eu­ro­pa», stelt hij in een nieuw boek. «De re­a­li­sa­tie van de scheeps­lift van Stre­py leid­de tot niets. Sub­si­dies moesten in hoofd­zaak de per­soon­lij­ke be­lan­gen van PS-ver­ko­ze­nen die­nen.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.