«Ont­slag­ver­goe­din­gen moe­ten om­laag»

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

«De vol­gen­de fe­de­ra­le re­ge­ring moet voor een nog meer soe­pe­ler ar­beids­markt zor­gen.» Dat is één van de pri­o­ri­tei­ten in het ei­sen­pak­ket van zelf­stan­di­gen­or­ga­ni­sa­tie Uni­zo voor de nieu­we be­winds­ploeg na de fe­de­ra­le ver­kie­zin­gen van 10 ju­ni. «Ie­der­een heeft de mond vol van het Scan­di­na­vi­sche mo­del dat ho­ge so­ci­a­le ar­beids­re­gels. Bij dat laat­ste ho­ren la­ge­re ont­slag­ver­goe­din­gen en kor­te­re op­zeg­ter­mij­nen. Dat is bij ons hoe­ge­naamd niet het ge­val, zo­als het ver­haal van VW Vorst be­wijst», zegt ge­de­le­geerd be­stuur­der Ka­rel Van Eet­velt. «Of­wel ver­la­gen we dras­tisch de bij­dra­gen, en dan heb­ben we het over veel meer dan en­ke­le pro­cen­ten, of­wel doen we drin­gend iets aan de op­zeg­ver­goe­din­gen. Dan zijn wij be­reid om on­ze on­der­ne­mers te over­tui­gen van het nut van in­ves­te­rin­gen in in­no­va­tie en le­vens­lang le­ren. Zelfs als de op­lei­din­gen voor hun werk­ne­mers het be­drijf zelf niet met­een ten goe­de komt», klinkt het.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.