Waal­se zen­ders zijn bang voor ex­treem-rechts

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

De fe­de­ra­tie van lo­ka­le tv-zen­ders van Wal­lo­nië en Brussel heeft be­slist om de ‘sta­te of the union’ van Waals mi­nis­ter-pre­si­dent Elio Di Ru­po (foto) niet uit te zen­den uit vrees dat door de uit­zen­ding van het de­bat het cor­don sa­ni­tai­re door­bro­ken wordt. «Mo­men­teel is er geen ga­ran­tie om de tus­sen­kom­sten van een ex­treem­rechts par­le­ments­lid niet uit te zen­den», al­dus Su­zy Col­lard, di­rec­teur van de fe­de­ra­tie. De fe­de­ra­tie blijft wel over­tuigd van het be­lang van de uit­zen­ding van der­ge­lij­ke de­bat­ten, maar wil dat er maat­re­ge­len mo­ge­lijk zijn, zo­als het af­slui­ten van de mi­cro­foon van par­le­ments­le­den van «niet-de­mo­cra­ti­sche par­tij­en».

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.