«Bij­zon­de­re jeugd­zorg is ge­doemd tot fa­len»

GENT De bij­zon­de­re jeugd­zorg in ons land is ge­doemd om te fa­len als ze blijft vast­hou­den aan de lo­gi­ca van pre­ven­tie en be­heer­sing. Dat stelt Ru­di Roo­se in zijn doc­to­raats­stu­die. Hij pleit voor een zorg­be­leid met meer ruim­te voor ont­moe­ting en dia­loog.

Metro (Dutch Edition) - - General -

«Hulp­ver­le­ners er­va­ren hun werk van­daag vaak als het op­los­sen van pro­ble­men, maar je kan niet te­ge­lijk dia­lo­ge­ren met jon­ge­ren én hun pro­ble­men op­los­sen», al­dus Ru­di Roo­se in zijn doc­to­raats­stu­die waar­in hij het «pre­ven­tie­den­ken» en de «pro­bleem­be­heer­sing» van de bij­zon­de­re jeugd­zorg op de kor­rel neemt. Vol­gens hem is ook de na­druk op in­di­vi­du­en vaak ne­fast. Zo wordt ar­moe­de ver­taald als een bud­get- of op­voe­dings­pro­bleem, ter­wijl geen re­ke­ning ge­hou­den wordt met so­ci­a­le fac­to­ren als te­werk­stel­lings- en huis­ves­tings­pro­ble­men. «Je kan naar ar­men kij­ken als men­sen die niet met geld kun­nen om­gaan, maar ook als men­sen die geen geld heb­ben», al­dus Roo­se. «De bij­zon­de­re jeugd­zorg wordt ge­con­fron­teerd met pro­ble­men waar­van de oor­zaak vaak op maat­schap­pe­lijk ni­veau ligt, bui­ten het be­reik van de hulp­ver­le­ning. Door die pro­ble­men te in­di­vi­du­a­li­se­ren, wordt de idee ge­cre­ëerd dat ze ook op in­di­vi­du­eel ni­veau kun­nen wor- den op­ge­lost.» Toch zijn er heel wat ini­ti­a­tie­ven die ont­snap­pen aan die lo­gi­ca. De Com­po­s­tel­la­toch­ten van Oi­ko­ten of het vuur­vo­gel­pro­ject in Kort­rijk, die wer­ken met jon­ge de­lin­quen­ten die al zwa­re hulp­ver­le­ningstra­jec­ten ach­ter de rug heb­ben, la­ten de ‘voor­ge­struc­tu­reerd­heid’ van de zorg los: het wil­len be­rei­ken van doe­len bin­nen een af­ge­ba­ken­de ter­mijn. Door af te wij­ken van zul­ke vast­ge­leg­de pa­den, is er weer ruim­te voor ont­moe­ting en dia­loog, on­der de vorm van bij­voor­beeld kunst­pro­jec­ten waar­bij de jon­ge­ren een vi­deo ma­ken over hun le­ven, hun buurt of hun stad. «Meest­al wil de zorg­sec­tor dit soort ‘ri­si­co’s’ ech­ter en­kel lo­pen als niets an­ders meer helpt», zegt Roo­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.