EU wil rook­ver­bod in ca­fés

Metro (Dutch Edition) - - General -

De open­ba­re ge­le­gen­he­den zou­den in heel Eu­ro­pa rook­vrij moe­ten zijn. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie pleit er­voor om in al­le EU-lan­den ro­ken te ver­bie­den op al­le werk­plaat­sen, in­clu­sief in res­tau­rants en ca­fés. «El­ke Eu­ro­pe­aan ver­dient het om vol­le­dig be­schermd te wor­den te­gen ro­ken», ver­klaar­de eu­ro­com­mis­sa­ris voor volks­ge­zond­heid Mark­os Ky­pri­anou. Vol­gend jaar stelt hij een Eu­ro­pe­se an­ti­rook­wet­ge­ving voor. De 27 EU-lid­sta­ten heb­ben nu al be­per­kin­gen in­ge­voerd op ro­ken in open­ba­re ge­le­gen­he­den, maar die gaan niet over­al even ver. In Bel­gië is ro­ken bij­voor­beeld ver­bo­den in be­drij­ven, res­tau­rants en trei­nen, maar niet in ca­fés. Pas­sief ro­ken zou jaar­lijks bij­na 80.000 Eu­ro­pe­a­nen het le­ven kos­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.