Por­tu­gal or­ga­ni­seert re­fe­ren­dum over abor­tus

Metro (Dutch Edition) - - World -

In Por­tu­gal is de cam­pag­ne be­gon­nen voor het re­fe opi­nie­pei­lin­gen heb­ben aan­ge­toond dat het rooms-ka­tho­lie­ke land de­ze keer wel klaar is voor de be­ëin­di­ging van het ver­bod op abor­tus. Als het voor­stel van de re­ge­ring het haalt, mo­gen zwan­ger­schap­pen voort­aan wor­den af­ge­bro­ken tot in de tien­de week na de be­vruch­ting. Op dit mo­ment is abor­tus en­kel toe­ge­staan in ge­val van ver­krach­ting, als er een ern­sti­ge af­wij­king bij het kind wordt ge­con­sta­teerd of als er een ge­zond­heids­ri­si­co be­staat voor de moe­der. In Eu­ro­pa heb­ben al­leen Po­len en Ier­land een soort­ge­lij­ke wet­ge­ving. In Mal­ta is abor­tus in al­le ge­val­len ver­bo­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.