Obli­ga­tie­mark­ten: de ren­te­voe­ten ver­wij­de­ren zich ge­lei­de­lijk van hun his­to­risch mi­ni­mum

Metro (Dutch Edition) - - Moneyline - Dexia Re­search

In de VS heb­ben de obli­ga­tie­ren­de­men­ten hun neer­waart­se ten­dens tij­dens de voor­bije we­ken om­ge­bo­gen. Het pes­si­mis­me over de evo­lu­tie van de eco­no­mie is in­der­daad af­ge­no­men. De IRS-ren­te op 10 jaar is dus weer op­ge­lo­pen van 4,89% be­gin no­vem­ber tot 5,24% nu. In de ko­men­de maan­den zal de IRS-ren­te op 10 jaar rond de hui­di­ge ni­veaus blij­ven schom­me­len. Be­paal­de ele­men­ten kun­nen de obli­ga­tie­ren­tes naar be­ne­den du­wen: • de obli­ga­tie­markt zal als een vlucht­waar­de fun­ge­ren, nu het ri­si­co van een vast­goed­crash la­tent aan­we­zig blijft; • de in­fla­tie blijft zak­ken, dank­zij de ster­ke da­ling van de olie­prij­zen; • na de re­cen­te stij­ging, wordt de obli­ga­tie­ren­te aan­trek­ke­lij­ker voor de be­leg­gers en dit kan ka­pi­ta­len naar de obli­ga­tie­mark­ten aan­trek­ken. Het da­lings­po­ten­ti­eel van de lan­ge­ter­mijn­ren­te is ech­ter be­perkt, aan­ge­zien de mark­ten het sce­na­rio van een zach­te lan­ding het meest waar­schijn­lijk ach­ten. Bo­ven­dien zal de for­se da­ling van de olie­prij­zen de ge­lei­de­lij­ke ver­min­de­ring van de kern­in­fla­tie af­rem­men. De ver­min­de­ring van de olie­op­breng­sten van de OPEC-lan­den be­perkt hun aan­ko­pen van Ame­ri­kaan­se obli­ga­ties. Maar op mid­del­lan­ge ter­mijn, zul­len de obli­ga­tie­ren­de­men­ten licht stij­gen: • de ac­ti­vi­teit in de wo­ning­bouw gaat nu pijl­snel ach­ter­uit. Het diep­te­punt kan dus vrij vlug wor­den be­reikt (waar­schijn­lijk in het der­de kwar­taal van 2007). De eco­no- mie zal weer aan­trek­ken van­af de zo­mer van 2007; • de Ja­pan­se cen­tra­le bank zal haar ren­te­voe­ten lang­zaam blij­ven op­trek­ken, waar­door de Ja­pan­se obli­ga­tie­ren­de­men­ten zul­len stij­gen. De­ze stij­ging zal als ge­volg van de mon­di­a­li­se­ring uit­dij­en naar de rest van de we­reld; • de cen­tra­le ban­ken zijn de gi­gan­ti­sche li­qui­di­teits­over­schot­ten die we­reld­wijd cir­cu­leer­den, ge­lei­de­lijk aan het af­bou­wen. Ze wa­ren o.a. be­legd op de obli­ga­tie­markt (van­daar de ab­nor­maal la­ge ren­te). Bij­ge­volg zal de Ame­ri­kaan­se IRS-ren­te op 10 jaar evo­lu­e­ren van de hui­di­ge 5,2% naar 5,3% in april 2007 en 5,5% in ja­nu­a­ri 2008. In de eu­ro­zo­ne is de IRS-ren­te op 10 jaar in het zog van haar Ame­ri­kaan­se te­gen­han­ger weer op­ge­klom­men van 3,89% be­gin no­vem­ber naar 4,24% nu. Al­ge­meen wordt ver­wacht dat de ECB haar ren­te­ta­rie­ven ver­der zal ver­ho­gen, wat de obli­ga­tie­ren­de­men­ten om­hoog­ge­duwd heeft. In de ko­men­de maan­den zal de IRS-ren­te rond de hui­di­ge ni­veaus blij­ven schom­me­len. Over een jaar zal de ver­wach­te op­le­ving van de Ame­ri­kaan­se eco­no­mie een op­waart­se druk ui­t­oe­fe­nen op de ren­te­ta­rie­ven in de VS en dus in Eu­ro­pa. Bij­ge­volg zal de Eu­ro­pe­se IRSren­te op 10 jaar evo­lu­e­ren van de hui­di­ge 4,24% naar 4,3% in april 2007 en 4,6% in ja­nu­a­ri 2008.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.