«Ex-drum­mer is mijn kop­stoot aan de Vlaam­se film»

BRUSSEL Nog voor zijn ver­schij­ning in de za­len joeg Ex-drum­mer, naar het ge­lijk­na­mi­ge boek van Her­man Brus­sel­mans, een schok­golf door het iet­wat in­ge­dom­mel­de Vlaam­se film­land. Naar ana­lo­gie met de film slaan de ver­za­mel­de cri­ti­ci el­kaar net niet op het ge

Metro (Dutch Edition) - - Movie -

In ‘Ex-drum­mer’, naar het ge­lijk­na­mi­ge boek van Her­man Brus­sel­mans, gaan drie ge­han­di­cap­te mar­gi­na­len op zoek naar een drum­mer om de rock­ral­ly van het West-Vlaam­se Lef van Brus­sel­mans die he­le­maal niet kan drum­men, hapt toe - - de za­len, maar lok­te al zo­veel con­tro­ver­se uit dat slechts tien - ook niet uit­blinkt in blind ge Ik heb het niet zo hoog op met meer op­valt door zijn kneu­te Mis­schien schil­de­ren zij de on­der­kant van de sa­men­le­ving min­der af als een we­reld vol ra­cis­ti­sche rand­de­bie­len en ver­ant­woor­de junks? Vlaam­se sa­men­le­ving te ma - gen, ik ben re­gis­seur en mijn over­drijf ik hier en daar, het is geen do­cu­men­tai­re, maar er zit - ken ge­le­den liet een jun­kie­kop - schil met de si­tu­a­tie van band is en­kel mijn voor­stel­ling van een ra­cist, die in Vlaan­de­ren stel die gas­ten toch niet voor als een sym­pa­thie­ke vrien­den volk leeft al­leen in En­ge­land en - (ex-VAF-in­ten­dant die sub­si­dies wei­ger­de voor ex-Drum­mer, dbe)

Het komt nooit meer goed tus­sen u en het Vlaams Au­dio­vi­su­eel Fonds? vind het maar te­recht om zijn (steekt mid­den­vin­ger op) No hard fee­lings voor de rest, al­leen (grijnst)

Ook het on­com­mer­ci­ë­le ein­de stoot men­sen te­gen de borst. het ech­te le­ven gaat het kra en gaan ze de vol­gen­de dag - - te­rug naar zijn du­re de­sig­nap

U hebt ge­werkt met een na­ge­noeg on­be­ken­de cast. usual sus­pects maar ko­men in Vlaan­de­ren - ac­teurs een punt­je kun­nen aan na­men (lacht) Waar­om hebt u het ver­haal ei­gen­lijk van Gent naar Oos­ten­de ver­legd? mijn hoofd­ac­teurs West-Vla een ter­mi­nus voor ver­schop­pe­lin­gen, kent veel ver­loe­de­ring maar te­ge­lijk is er die schoon de rock­ral­ly zijn pe­nis uit zijn Wees ge­rust, zijn ge­zicht op dat mo­ment haalt ze­ker de ex­tra’s van de dvd (lacht)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.