KISS & RI­DE

Metro (Dutch Edition) - - Topics -

Jij de jon­gen met het don­ker­blon­de kor­te haar, met een lach om ver­liefd op te wor­den! Je bent ge­wel­dig. Wan­neer ik je zie kan ik niet an­ders dan heel de dag nog aan je te zit­ten den­ken! Be­dankt voor die mooie blik die je me geeft! .x. KuS .x. R.

Graag wil­de ik nog­maals het trein­per­so­neel van de in­ter­na­ti­o­na­le trein Am­ster­dam-Brussel be­dan­ken, dat in de voor­avond van zon­dag 14 ja­nu­a­ri aan het sta­ti­on Ant­wer­pen-Ber­chem de dief­stal van mijn hand­tas heeft we­ten te ver­ij­de­len. Wat mij be­treft be­staan er nog hel­den! Ingrid, een zeer dank­ba­re rei­zig­ster.

Aan de mooie jon­ge blon­di­ne die dins­dag­avond, lijn Leu­ven-Gent, (tus­sen Leu­ven en Brussel rond 19u30) mijn lap­top mee naar huis nam. Enigs­zins ex­treem, me­dunkt dat er an­de­re ma­nie­ren zijn om de aan­dacht van een man te trek­ken. In ie­der ge­val, ik krijg hem te­rug van jou. Tot bin­nen­kort... (no­axi­o­ma)

‘t zat er al een tijd­je aan te ko­men, je straal­de het ge­woon uit… Ter­wijl je je aan­zoek las en drif­tig be­gon te GS­Men, be­gon ie­der­een snel de Me­tro door te bla­de­ren om ook dat aan­zoek te kun­nen mee­be­le­ven. Aan JV en ET (1ste be­richt­je Kiss & Ri­de dd. 26/01/07) van­we­ge de he­le wa­gon die vrij­dag­mor­gen ver­trok aan de «Dam­puur­te» on­ze wel­ge­meen­de ge­luk­wen­sen en het al­ler­bes­te voor «jul­lie sa­men op weg gaan».

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.