Moe­ge­terg­de UIl­rich geeft er de brui aan

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

Jan Ull­rich, de ge­val­len su­per­held van het Duit­se De car­ri­è­re van de 33-ja­ri­ge Ull­rich zat in het slop sinds hij vo­ri­ge zo­mer werd ge­weerd uit de Ron­de van Frank­rijk op ver­den­king van do­ping­ge­bruik. An­ders dan zijn lot­ge­noot Ivan Bas­so slaag­de de Duit­ser er niet in een nieu­we ploeg te vin­den, en blijk­baar had hij ook de mo­ti­va­tie niet meer om zijn cri­ti­cas­ters lik op stuk te ge­ven. Zijn be­slis­sing ty­peert ook de mens Jan Ull­rich, die na zijn bril­jan­te over­win­ning in de Tour van 1997 tel­kens op­nieuw het ver­wijt kreeg dat hij niet vol­uit voor zijn sport leef­de. In zijn pers­con­fe­ren­tie be­klaag­de hij zich over een ge­brek aan steun van «be­paal­de men­sen», on­der wie on­ge­twij­feld de ploeg­lei­ding van T-Mo­bi­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.