Vlaam­se jon­ge­ren ha­len neus op voor drank en

BRUSSEL Steeds meer Vlaam­se jon­ge­ren pas­sen voor si­ga­ret­ten, drank en drugs. Daar­bij te­ken­de zich de jong­ste zes jaar voor­al in de jong­ste groep ge­brui­kers een op­ge­merk­te da­len­de trend af. Dat blijkt uit een stu­die van de Ver­e­ni­ging voor Al­co­hol- en an­der

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

«Het al­co­hol- en drug­ge­bruik bij tie­ners is nu voor het der­de jaar op rij ge­daald», zegt VAD-di­rec­teur Ma­rijs Geir­naert «Door moei­lijk con­tro­leer­ba­re jo­jo-ef­fec­ten, zijn we nor­maal ge­spro­ken bij­zon­der voor­zich­tig met con­clu­sies. Maar nu kun­nen we echt wel van een trend spre­ken. Het af­ge­lo­pen school­jaar was de da­ling zelfs nog veel gro­ter dan de ja­ren daar­voor.» Voor­al de ster­ke da­ling on­der de jong­ste groep ge­brui­kers stelt Geir­naert te­vre­den. «Zes jaar ge­le­den ga­ven nog bij­na acht op tien van de 12- tot 14-ja­ri­gen toe al ooit al- co­hol ge­dron­ken te heb­ben, nu zijn dat er nog ze­ven op tien. In het licht van re­cent we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek stemt dat ons bij­zon­der hoop­vol in de strijd te­gen ver­sla­ving. Daar­uit is im­mers ge­ble­ken dat hoe vroe­ger jon­ge­ren met roes­mid­de­len be­gin­nen, hoe meer ze la­ter af te re­ke­nen krij­gen met pro­bleem­ge­bruik. De jong­ste tie­ners be­gin­nen niet al­leen min­der snel met drin­ken, ook het re­gel­ma­ti­ge ge­bruik daalt. Die lijn trekt zich door in de vol­gen­de leef­tijds­ca­te­go­rie­ën.» Toch tem­pert Geir­naert al te gro­te eu­fo­rie. Meer dan zes op tien jon­ge­ren heb­ben al eens al­co­hol ge­dron­ken voor ze de over­stap naar het se­cun­dair on­der­wijs ma­ken. Tus­sen de leef­tijd van der­tien en veer­tien stijgt het ge­bruik met een kwart, ter­wijl het re­gel­ma­tig ge­bruik twee jaar la­ter met 15% stijgt. «Dat is nog al­tijd ont­zet­tend veel, ge­zien de wet­te­lij­ke grens voor het drin­ken van al­co­hol op zes­tien jaar ligt. Van­af dan krij­gen we de cij­fers ook nooit meer naar be­ne­den.» Het VAD maakt zich ook zor­gen over fe­no­me­nen die de voor­bije ja­ren in het bui­ten­land de kop op­sta­ken. «In Ne­der­land kam­pen hulp­ver­le­ners met gro­te pro­ble­men van bin­ge drin­king, waar­bij jon­ge­ren zich zo snel mo­ge­lijk zo zat mo­ge­lijk drin­ken. Voor­lo­pig heb­ben we geen en­ke­le kijk over ver­ge­lijk­ba­re trends bij ons.» Van een ver­schui­ving naar can­na­bis­ge­bruik is vol­gens Geir­naert geen spra­ke. «Zo­wel re­cent als re­gel­ma­tig ge­bruik is ge­daald, voor­al in de ca­te­go­rie tus­sen 15 en 16 jaar. Van­af die leef­tijd zien we het aan­tal jon­ge­ren dat ooit can­na­bis ge­bruikt heeft wel in één klap stij­gen van een op ne­gen naar de helft.» Er is ook een ver­band tus­sen ro­ken en het ge­bruik van can­na­bis. Bij­na vier op tien ro­kers ge­bruikt ook can­na­bis, ter­wijl dat bij nietro­kers am­per 1,5% is. Uit kwa­li­ta­tief on-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.