Scor­se­se krijgt eer­her­stel op Os­ca­r­uit­rei­king

LOS AN­GE­LES Niet gro­te fa­vo­riet ‘Babel’, maar de gang­ster­film ‘The De­par­ted’ is met de hon­neurs gaan lo­pen op de Os­ca­r­uit­rei­king. Zes­en­twin­tig jaar na zijn eer­ste no­mi­na­tie krijgt re­gis­seur Mar­tin Scor­se­se eer­her­stel - al is het vol­gens som­mi­gen niet met

Metro (Dutch Edition) - - General -

«Kan je de en­ve­lop­pe even dub­bel­chec­ken?», re­a­geer­de een «over­don­der­de» Scor­se­se (foto). De 64-ja­ri­ge re­gis­seur mocht liefst vier Os­cars in ont­vangst ne­men, waar­on­der die voor bes­te ja­ren heen heb­ben zo­veel men­sen - vreem­den - me dit toe­ge­wenst. Ik loop op straat en men­sen zeg­gen me ‘Jij moet win­nen, jij moet win­nen’.» Scor­se­se was al zes keer eer­der ge­no­mi­neerd - de eer­ste keer voor ‘Ra­ging Bull’ in 1981. Maar hij greep tel­kens naast het beeld­je. Nu haal­de ‘The De­par­ted’ het wel, ten kos­te van fa­vo­riet ‘Babel’, die de Os­car voor bes­te sound­track als scha­me­le troost­prijs kreeg. De beeld­jes voor bes­te ac­teur en ac­tri­ce gin­gen wel naar ge­dood­verf­de fa­vo­rie­ten Fo­rest Whi­ta­ker, voor zijn rol als dic­ta­tor Idi Amin Da­da in ‘The Last King of Scot­land’, en naar He­len Mir­ren voor haar ver­tol­king van de Brit­se ko­nin­gin Eli­za­beth II in ‘The Qu­een’. «Als kind kon ik al­leen naar - bank in de au­to in de dri­ve-in», sprak Whi­ta­ker. «Ik had nooit ac­te­ren, dus de­ze eer van­avond ont­van­gen is het be­wijs dat het wel mo­ge­lijk was.» An­ge­les werd ‘ Das Le­ben der An­de­ren’ van de Duit­se re­gis­seur Flo­ri­an Hen­c­kel von Don­nersmar­ck. Zijn de­buut ver­telt het ver­haal van de ge­heima­gen­ten van de Sta­si in Oost-Duits­land. Voor­ma­lig vi­ce-pre­si­dent Al Go­re ten slot­te, kreeg de Os­car voor de bes­te do­cu­men­tai­re voor ‘An In­con­ve­nient Truth’. - reld wak­ker schrik­ken over de op­war­ming van de aar­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.