Za­ven­tem gaat eva­cu­a­tie­plan bij­stu­ren

Metro (Dutch Edition) - - General -

De plan­nen voor de eva­cu­a­tie van de lucht­ha­ven van Za­ven­tem wor­den aan­ge­past. Dat heeft Vlaams-Bra­bants gou­ver­neur Lo­de­wijk De Wit­te be­slist na over­leg met al­le be­trok­ken ac­to­ren. Aan­lei­ding is de ge­brek­ki­ge eva­cu­a­tie na het val­se bo­malarm vrij­dag­avond. «De dien­sten con­cen­treer­den zich voor­al op de be­dreig­de plaat­sen - de aan­komst- en ver­trek­hal - waar­door de com­mu­ni­ca­tie el­ders te wen­sen over­liet», gaf De Wit­te toe. Nu is af­ge­spro­ken de co­ör­di­na­tie op het ter­rein be­ter te or­ga­ni­se­ren. - ker, en er ko­men ook oe­fe­nin­gen en een re­gel­ma­ti­ge up­da­te van de plan­nen. De lucht­ha­ven heeft al 15 jaar geen eva­cu­a­tie­oe­fe­ning meer ge­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.