Ser­vië gaat vrij­uit voor Bosni­sche ge­no­ci­de

DEN HAAG Het In­ter­na­ti­o­na­le Ge­rechts­hof acht Ser­vië niet recht­streeks ver­ant­woor­de­lijk voor vol­ke­ren­moord in Bosnië. Bij de mas­sa­moord in Sre­bre­ni­ca had de Ser­vi­sche re­ge­ring haar in­vloed moe­ten doen gel­den om de slach­ting te voor­ko­men, maar con­tro­le over

Metro (Dutch Edition) - - World -

Bosnië stap­te in 1993 al naar het hoog­ste ge­rechts­hof van de VN om Ser­vië aan te kla­gen voor ge­no­ci­de. Het stel­de dat de re­ge­ring in Bel­gra­do on­der toen­ma­lig pre­si­dent Mi­lo­se­vic de Bosni­sche Ser­vi­ërs heeft be - zet tot een cam­pag­ne van et­ni­sche zui­ve­ring in Bosnië. Ser­vië ar­gu­men­teer­de dat het niet ver­ant­woor­de­lijk is voor de da­den van de Bosni­sche Ser­vi­ërs. Voor Bel­gra­do ging het om een con waar­bij het nooit de be­doe­ling was de mos­lim­po­pu­la­tie van Bosnië te ver­nie­ti­gen. Het hof sloot zich na ruim ne­gen maan­den be­raad­sla­gen ge­deel­te­lijk bij die ziens­wij­ze aan. Hoe­wel Ser­vië de Bosni­sche Ser­vi­ërs wel de­ge­lijk steun­de, had het land geen zeg­gen­schap over het Bosnisch-Ser­vi­sche le­ger en de pa­ra­mi­li­tai­re een­he­den die de mas­sa­moord in de mos­lim­en­cla­ve Sre­bre­ni­ca uit­voer­den, die ove­ri­gens wel de­ge­lijk on­der de noe­mer ge­no­ci­de thuis­hoort. Bo­ven­dien is niet be­we­zen dat de Ser­vi­sche staat of staats­or­ga­nen de in­ten­tie had­den om de mos­lim­be­vol­king ge­heel of ge­deel­te­lijk te ver­nie­ti­gen. Wel had­den de Ser­vi­sche lei­ders hun in­vloed meer moe­ten doen gel­den om de mas­sa­moord bij Sre­bre­ni­ca te voor­ko­men, aan­ge­zien ze zich ten vol­le be­wust wa­ren van de diep­ge­wor­tel­de haat tus­sen Bosni­sche Ser­vi­ërs en mos­lims. In Bosnië zelf is woe­dend ge­re­a­geerd op de uit­spraak. «De­ge­nen die dit oor­deel heb­ben ge­vormd, moe­ten zich scha­men», zei Zi­nai­da Mu­jic van de Ver­e­ni­ging van Moe­ders van Sre­bre­ni­ca. «Hoe kun­nen ze zeg­gen dat Ser­vië niet schul­dig is aan ge­no­ci­de, ter­wijl er foto’s en vi­deo­beel­den zijn?» De Ser­vi­sche pre­si­dent Ta­dic noem­de het oor­deel over Sre­bre­ni­ca «zeer moei­lijk voor ons al­len». EU-voor­zit­ter Duits­land vroeg Ser­vië de uit­spraak aan te grij­pen om af­stand te ne­men van de mis­da­den die be­gaan zijn on­der Mi­lo­se­vic.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.