Com­mu­nis­ten gun­nen zich­zelf hon­derd jaar voor de­mo­cra­tie

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

De Com­mu­nis­ti­sche Par­tij van Chi­na heeft wei­nig haast om de de­mo­cra­tie in te voe­ren. Pre­mier Wen Jia­bao schrijft in Het dag­blad van het Volk dat de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling ab­so­lu­te voor­rang krijgt op po­li­tie­ke her­vor­min­gen. De­mo­cra­tie ont­staat vol­gens de pre­mier van­zelf in «een vol­was­sen so­ci­a­lis­tisch sys­teem», maar dat kan nog wel hon­derd jaar du­ren. Voor­lo­pig moet Chi­na zich rich­ten op een snel­le groei van de pro­duc­ti­vi­teit om de so­ci­a­le recht­vaar­dig­heid vei­lig te stel­len, klinkt het. De com­mu­nis­ten heb­ben be­perk­te po­li­tie­ke her­vor­min­gen door­ge­voerd, met min of meer de­mo­cra­ti­sche ver­kie­zin­gen op lo­kaal ni­veau. De Par­tij to­le­reert ech­ter geen op­po­si­tie en pakt ac­ti­vis­ten op die ij­ve­ren voor een meer­par­tij­en­sys­teem.

@ www.chi­na­dai­ly.com.cn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.