Ver­de­ling olie­geld moet een­heid van Irak red­den

BAGDAD De Ira­ke­se re­ge­ring heeft een cru­ci­aal ak­koord be­reikt over de even­re­di­ge ver­de­ling van de olie-in­kom­sten over het he­le land. On­der in­ten­se Ame­ri­kaan­se druk is er een over­een­komst uit de brand ge­sleept die voor­al de soen­nie­ten moet ge­rust­stel­len.

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

De ver­de­ling van de olie­dol­lars is een heet hang­ij­zer waar­over al ja­ren ge­dis­cus­si­eerd wordt tus­sen sji­ie­ten, soen­nie­ten en Koer­den. Het was bij­zon­der moei­lijk om een ak­koord te be­rei­ken om­dat de na­tuur­lij­ke rijk­dom­men on­ge­lijk ver­deeld zijn over het land. Het sjii­ti­sche zui­den heeft de be­lang­rijk­ste olie­bron­nen die nu al in be­drijf zijn, ter­wijl het Koer­di­sche noor­den de bes­te voor­uit­zich­ten biedt op toe­kom­sti­ge ont­gin­ning. Het cen­trum en het wes­ten van het land, waar soen­nie­ten het groot­ste deel van de be­vol­king uit­ma­ken, is ech­ter bij­zon­der ma­ger be­deeld. Niet voor niets voer­de Sad­dam Hoes­sein tij­dens zijn be­wind een be­leid van ara­bi­se­ring in de Koer­di­sche stad Mo­soel, die te­mid­den van de olie­vel­den ligt. Van­we­ge het re­van­chis­me te­gen de ver­druk­ker - dat zeer sterk leeft bij sji­ie­ten en Koer­den - vrees­den de soen­nie­ten niet ten on­rech­te dat zij af­ge­sne­den zou­den wor­den van het zwar­te goud dat goed is voor 90% van het Ira­ke­se bud­get. Die on­ze­ker­heid lag mee aan de ba­sis van de soen­ni­ti­sche op­stand te­gen de Ame­ri­kaan­se troe­pen en de nieu­we Ira­ke­se re­ge­ring, waar­in de sji­ie­ten de plak zwaai­den. Als het par­le­ment zich bin­nen­kort ach­ter de nieu­we wet schaart - en dat wordt wel ver­wacht - wor­den de olie-in­kom­sten voort­aan ver­deeld over de 18 pro­vin­cies naar­ge­lang het aan­tal in­wo­ners. De VS moesten voor­al druk ui­t­oe­fe­nen op de Koer­di­sche lei­ders, die zelf wil­den be- slis­sen over de ver­koop van olie op ‘hun’ grond­ge­bied. Het is wel de be­doe­ling dat de re­gio’s zelf over con­trac­ten mo­gen on­der­han­de­len met de mul­ti­na­ti­o­nals, die zul­len toe­stro­men zo­dra de rust te­rug­keert in Irak. De deals moe­ten wel nog wor­den goed­ge­keurd door een fe­de­ra­le com­mis­sie met de pre­mier aan het hoofd. De vraag is of het com­pro­mis niet veel te laat komt om het land nog te red­den van de bur­ger­oor­log, die voor­lo­pig nog wordt ge­stuit door de aan­we­zig­heid van een massa Ame­ri­kaan­se sol­da­ten. Het on­der­lin­ge wan­trou­wen tus­sen de ge­meen­schap­pen is bij gro­te de­len van de be­vol­king om­ge­sla­gen in pu­re haat. Op­ti­mis­ten ge­lo­ven ech­ter dat de soen­ni­ti­sche lei­ders nu plots al­le re­den heb­ben om het land bij el­kaar te hou­den, zo­dat het ge­wa­pen­de ver­zet lang­zaam zal uit­do­ven. (ms)

@ english.alja­zee­ra.net

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.