«Ame­ri­kaan­se stu­den­ten den­ken al­leen aan zich­zelf»

Metro (Dutch Edition) - - General -

He­den­daag­se Ame­ri­kaan­se stu­den­ten zijn veel nar­cis­ti­scher en ego­cen­tri­scher dan twin­tig jaar ge­le­den. van vijf psy­cho­lo­gen, die de antwoorden be­stu­deer­den die Nar­cis­sis­tic Per­so­na­li­ty In­ven scoor­den met de ja­ren steeds ho­ger op de meet­lat voor een nar­cis­ti­sche per­soon­lijk­heid. de stu­den­ten een bo­ven­gemid - ben nar­cis­ten de nei­ging spel­le­tjes te spe­len, on­eer­lijk te zijn, con­tro­le te wil­len ui­t­oe­fe­nen en ge­weld te ge­brui­ken. On­der- zoe­kers voe­ren de trend te­rug tot de ‘ei­gen­waar­de­be­we­ging’ mo­der­ne tech­no­lo­gie zou het nar­cis­me be­vor­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.