Straf­hof neemt Soe­da­ne­se mi­nis­ter in het vi­zier

DEN HAAG Het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof heeft een Soe­da­ne­se mi­nis­ter aan­ge­klaagd we­gens oor­logs­mis­da­den in de pro­vin­cie Dar­foer. Vol­gens de aan­kla­ger heeft Ah­med Ha­roen le­den ge­re­kru­teerd voor de jan­ja­weed-mi­li­ties, ter­wijl hij wist dat die zich in Dar­foer s

Metro (Dutch Edition) - - World -

Aan­kla­ger Luis Mo­reno-Ocam­po heeft dag­vaar­din­gen ge­vraagd te­gen de voor­ma­li­ge on­der­mi­nis­ter voor Dar­foer en te­gen de mi­li­tie­lei­der Ali Kus­hayb. Het is met­een de eer­ste keer dat een lid van de Soe­da­ne­se re­ge­ring for­meel wordt aan­ge­klaagd voor oor­logs­mis­da­den in Dar­foer. Daar woedt al sinds 2003 een bloe­di­ge oor­log tus­sen de in­heem­se zwar­te be­vol­king en Ara­bi­sche mi­li­ties, waar­van wordt aan­ge­no­men dat de re­ge­ring ze steunt. Ha­roen, die iro­nisch ge­noeg vi­ce-mi­nis­ter van hu­ma­ni­tai­re za­ken is in het hui­di­ge ka­bi­net van pre­si­dent al-Ba­shir, bracht vol­gens de aan­kla­ger re­gel­ma­tig een be­zoek aan Dar­foer. Hij was de­ge­ne die le­den voor de ge­vrees­de jan­ja­weed-mi­li­tie re­kru­teer­de en hen van wa­pens voor­zag, stel­de Mo­reno-Ocam­po. Daar­voor kon hij re­ke­nen op een schijn­baar on­be­perkt bud­get. De aan­klacht is toe­ge­spitst op een reeks aan­val­len te­gen de bur­ger- be­vol­king van dor­pen in WestDar­foer. Daar­bij werd vol­gens de aan­kla­ger dui­de­lijk dat ze niet te­gen de re­bel­len zelf voch­ten, maar de bur­ger­be­vol­king ter­ro­ri­seer­den van­uit de ver­on­der­stel­ling dat die de re­bel­len steun­de. «Op die ma­nier wer­den mas­sa­moord, stand­rech­te­lij­ke exe­cu­ties en mas­sa­ver­krach­tin­gen ge­recht­vaar­digd.» De Soe­da­ne­se re­ge­ring er­kent de au­to­ri­teit van het Straf­hof niet en wei­gert de ver­dach­ten uit te le­ve­ren. Men­sen­rech­ten­groe­pen zijn des­on­danks te­vre­den dat de re­ge­ring voor het eerst wordt aan­ge­pakt. «Dit is een be­lang­rij­ke eer­ste stap», stel­de Hu­man Rights Watch. «Het zou het be­gin van het ein­de kun­nen zijn van het on­ge­straft blij­ven van mis­da­den in Dar­foer», al­dus de or­ga­ni­sa­tie.

@ www.hrw.org

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.