Vorst ge­red van slui­ting

BRUSSEL Volks­wa­gen Vorst wordt Au­di Brussel. De werk­ne­mers van de fa­briek heb­ben dan toch hun fi­at ge­ge­ven voor de om­scha­ke­ling, waar­bij ze lan­ger zul­len moe­ten wer­ken voor het­zelf­de loon. De op­luch­ting is groot, zo­wel bij de di­rec­tie als bij de vak­bon­den

Metro (Dutch Edition) - - Business -

Drie­kwart van de ar­bei­ders en be­dien­den van VW Vorst stem­den in een re­fe­ren­dum voor de om­vor­ming tot een Au­di­fa­briek. Met­een be­te­ken­de dat dat ze ook ak­koord gaan met de in­ten­tie­ver­kla­ring die bon­den en di­rec­tie maan­dag­avond on­der­te­ken­den, waar­in een ver­len­ging van de werk­week van 35 naar 38 uur is voor­zien, zon­der loons­ver­ho­ging. «Het was er­op of er­on­der, maar het ge­zond ver­stand heeft ge­ze­ge­vierd», lach­te Pas­cal Van Cau­wen­ber­ge van het ACV aan de fa­brieks­poort (foto). De Duit­se di­rec­tie van Au­di had im­mers dui­de­lijk la­ten ver­staan dat haar voor­stel te ne­men of te la­ten was. Als het per­so­neel te­gen had ge­stemd, be­te­ken­de dat hoogst­waar­schijn­lijk de slui­ting van de fa­briek in Vorst. Nu is het voort­be­staan de ko­men­de ja­ren ver­ze­kerd, met be­houd van min­stens 2.200 jobs. De vak­bon­den be­na­druk­ken ech­ter dat er geen hoe­ra­s­tem on­der­han­deld zal wor­den over de in­le­ve­rin­gen van het per­so­neel. «Het wor­den nog zwa­re dis­cus­sies», be­looft Jan Van­der­poor­ten van de so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond. De di­rec­tie van VW Vorst re­a­geert op­ge­lucht en spreekt van «een toe­komst die ze­ker­he­den biedt». «Als je kijkt wat er op 21 no­vem­ber vo­rig jaar werd aan­ge­kon­digd en waar we nu staan... Toen was er geen toe­komst, nu wel», ver­klaar­de ook per­so­neels­di­rec­teur Jos Kayaerts. Pre­mier Ver­hof­stadt en mi­nis­ter van werk Pe­ter Van­velt­ho­ven zijn even­eens blij met «de ze­ge van het ge­zond ver­stand».

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.