Belg vreest fi­nan­ci­ë­le ka­ter bij pen­si­o­ne­ring

Metro (Dutch Edition) - - Business -

Meer dan de helft van de Bel­gen maakt zich zor - stand na zijn pen­si­o­ne­ring. Het wet­te­lijk pen­si­oen vol­staat niet om zelfs maar de ba­sis­uit­ga­ven te dek­ken, me­nen meer dan twee op de drie res­pon­den­ten van een na­ti­o­na­le en­quê­te in op­dracht van Del­ta Lloyd Li­fe. Am­per 8% denkt met de wet­te­lij­ke uit­ke­ring zijn hui­di­ge le­vens­stan­daard te kun­nen vol­hou­den. Noch­tans blijkt 30 tot 40% van de Bel­gen vol­le­dig af­han­ke­lijk van dit pen­si­oen. De ide­a­le leef­tijd om te stop­pen met wer­ken is 60,5 jaar, vin­den we. Noch­tans ver­wacht de helft dat de over­heid de pen­si­oen­leef­tijd zal op­trek­ken en 80% be­seft dat brug­pen­si­oen moei­lij­ker wordt. Het op­trek­ken van de wet­te­lij­ke pen­si­oen­leef­tijd is niet aan de or­de, sust mi­nis­ter van pen­si­oe­nen Bru­no Tob­back. «We moe­ten ge­woon de fei­te­lij­ke pen­si­oen­leef­tijd van 57-58 jaar op­schui­ven tot boven de 60 jaar.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.