«Eu­ro­pe­se be­drij­ven grij­pen naast mil­jar­den in Chi­na»

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De han­dels­bar­ri­è­res die Chi­na op­legt aan bui­ten­land­se in­ves­teer­ders, heb­ben er­voor ge­zorgd dat het Eu­ro­pe mil­jard ver­lo­ren heeft. Dat staat in een stu­die in op­dracht van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie. «De han­dels­bar­ri­è­res slui­ten hen uit van de mark­ten voor goe­de­ren en dien­sten», zegt on­der­zoeks­lei­der Phi­lip Bart­ley. Hij stel­de het on­der­zoek voor tij­dens een EU-Chi­na-con­fe­ren­tie en ver de au­to­sec­tor, de ma­chi­ne­bouw en de far­ma­ceu­ti­ca. Ook gel­den voor Eu­ro­pe­se be­drij­ven soms stren­ge­re mi­li­eu- en so­ci­a­le re­gels, luid­de het.

@ ec.eu­ro­pa.eu

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.