De open­ba­re dien­sten zijn de «big on­es» van de aan­wer­ving

Bij Me­tro noe­men we hen de «big on­es». Waar­om? Ge­woon om­dat ze de groot­ste werk­ge­vers van het land zijn. La­ten we die open­ba­re dien­sten eens van dicht­bij be­kij­ken. Het beeld van de sta­tu­tai­ren die veer­tig jaar lang vast­ge­roest za­ten op de­zelf­de stoel beho

Metro (Dutch Edition) - - Debat Big Ones -

De open­ba­re dien­sten zijn de groot­ste werk­ge­vers van het land. Voor wel­ke func­ties zijn jul­lie te­gen­woor­dig op zoek naar nieu­we me­de­wer­kers? Gaat het om func­ties die tra­di­ti­o­neel ver­bon­den zijn aan de ‘co­re bu­si­ness’ of heb­ben jul-

lie ook an­de­re be­hoef­ten?

Mireil­le Pro­tin (NMBS-Hol­ding): We schat­ten dat de NMBS-groep in 2007 on­ge­veer 2000 nieu­we me­de­wer­kers zal aan­wer­ven. De­ze jobs zijn voor het groot­ste deel ver­bon­den aan on­ze ba­sis­mis­sie. We heb­ben trein­con­duc­teurs, be­stuur­ders-ran­ge­rin­gen, on­ders- ta­ti­on­chefs, tech­ni­ci, ont­haal­be­dien­den en trein­be­ge­lei­ders no­dig. Maar we zoe­ken ook ad­mi­ni­stra­tief per­so­neel en in­for­ma­ti­ca­ver­ant­woor­de­lij­ken met zeer ju­ri­disch ad­vi­seurs. Kort­om, een enor­me waai­er van jobs.

Lie­ve Ro­haert (MIVB): We­ne­men dit jaar on­ge­veer 250 bus­chauf­feurs in dienst. De­ze aan­wer­vings­golf houdt voor­al ver­band met de op­rich­ting van het nacht­net­werk dat van start gaat in april. We heb­ben al tal­lo­ze kan­di­da­ten in­ge­schre­ven tij­dens de ‘job days’ die we in ja­nu­a­ri ge­or­ga­ni­seerd heb­ben. Daar­naast zoe­ken we nog een zes­tig­tal tram­be­stuur­ders, en ook spo­ren­leg­gers en schil­ders, want we zijn vol­op be­zig de kleu­ren van on­ze voer­tui­gen te ver­an zoe­ken zijn on­der an­de­re IT-spe­ci­a­lis­ten, in­du­stri­eel in­ge­ni­eurs, men­sen met een com­mer­ci­eel enz. Voor­al de func­tie van tech­ni­cus is een kri­tie­ke func­tie in Brussel. In to­taal zul­len we on­ge­veer 500 nieu­we me­de­wer­kers aan­wer­ven in 2007. Alain Goer­gen (Po­li­tie): Mo­men­teel telt de po­li­tie 47.000 me­de­wer­kers. Zo­als in ve­le open­ba­re dien­sten blijkt uit een blik op de leef­tijd­spi­ra­mi­de dat er de vol­gen­de ja­ren veel men­sen de dienst zul­len ver­la­ten. We heb­ben in 2006 zo’n 2200 me­de­wer­kers aan­ge­wor­ven, en voor 2007 is nog eens een zelf­de aan­tal ge­pland. We zul­len on­ge­veer 1300 po­li­tie­men­sen aan­wer­ven, voor het me­ren­deel in­spec­teurs. Ze moe­ten mi­ni­mum een di­plo­ma se­cun­dair on­der­wijs be­haald heb­ben. We zoe­ken ook boek­hou­ders en in­for­ma­ti­ci voor ons ge­spe­ci­a­li­seerd mid­den­ka­der, met door­groei­mo­ge­lijk­he­den naar een ma­na­ge­ment­func­tie. Voor het bur­ger­per­so­neel zijn er 900 aan­wer­vin­gen ge­pland, voor ver­schil­len­de func­ties. Het is een erg lan­ge lijst! We zijn mo­men­teel, met de hulp van Se­lor, ook op zoek naar slecht­zien­den voor de luis­ter­ka­mer, en naar per­so­neel voor de la­bo­ra­to­ria van de We­ten­schap­pe­lij­ke po­li­tie. Pe­ter Scheur­we­gen (De­fen­sie): we zoe­ken maar be­spa­ren. De func­ties lo­pen enorm uit­een. We wer­ven 1.466 mi­li­tai­ren aan in 2007, en daar­bij nog eens 70 bur­gers en on­ge­veer 300 re­ser­ve­mi­li­tai­ren. Dat zijn spe­ci­a­lis­ten die klaar staan om hun vaar­dig­he­den ge­du­ren­de een be­paal­de pe­ri­o­de uit te oe­fe­nen bij de De­fen­sie. Ik denk bij­voor­beeld aan met­se­laars of art­sen, die de mi­li­tai­ren tij­dens een hu­ma­ni­tai­re ac­tie tij­de­lijk een hand­je kun­nen toe­ste­ken. Cin­dy De­wae­le (Se­lor): We zoe - gra­fen over res­tau­rant­hou­ders tot tui­niers. We lan­ce­ren bin­nen­kort ook een uit­ge­brei­de cam­pag­ne voor de aan­wer­ving van art­sen. De be­hoef­te aan art­sen in de open­ba­re sec­tor is drin­gend, maar er zijn niet zo­veel art­sen die voor de over­heid wil­len wer­ken. Wij wil­len daar ver­an­de­ring in bren­gen.

De aan­wer­vings- en se­lec­tie­pro­ce­du­res heb­ben de re­pu­ta­tie vaak lang en traag te zijn. Waar­aan kun­nen de kan­di­da­ten die bij u aan­klop­pen, zich ver­wach­ten?

Cin­dy De­wae­le (Se­lor): Het klopt dat we een goe­de kan­di­daat niet van de ene dag op de an­de­re kun­nen zeg­gen dat hij aan­ge­wor­ven is voor een van de over­heids­dien­sten. Zo’n pro­ce­du­re werkt met ter­mij­nen en in ver­schil­len­de fa­sen. Maar daar­door heeft de kan­di­daat ook de ga­ran­tie dat hij de mo­ge­lijk­heid zal krij­gen zijn vaar­dig­he­den te to­nen. Ie­der­een die be­ant­woordt aan de voor­waar­den, krijgt de kans te to­nen wat hij waard is, om het even of er 10.000 kan­di­da­ten zijn, zo­als bij een re­cen­te se­lec­tie voor pe­ni­ten­ti­air be­amb­ten, of slechts vijf!

Is de pro­ce­du­re even ob­jec­tief als in de pri­vé­sec­tor?

Cin­dy De­wae­le (Se­lor): Ie­der­een kan er ze­ker van zijn op de­zelf­de ma­nier be­han­deld te wor­den. Ik hoop dat de pri­vé­sec­tor even ob­jec­tief is! Pe­ter Scheur­we­gen (De­fen­sie): Bij De­fen­sie wordt het bur­ger­per­so­neel aan­ge­wor­ven via Se­lor. De mi­li­tai­re kan­di­da­ten moe­ten zich in­schrij­ven voor een reeks tests, die va­ri­ë­ren naar­ge­lang de func­tie waar­voor ze sol­li­ci­te­ren. Na de­ze tests ont­van­gen de bes­te kan­di­da­ten een werk­aan­bie­ding. De an­de­ren kun­nen zich op­nieuw in­schrij­ven voor een la­te­re ses­sie. Om de ob­jec­ti­vi­teit te waar­bor­gen, wor­den de kan­di­da­ten tij­dens de pro­ce­du­re ge­re­gi­streerd met een num­mer. Fa­vo­ri­tis­me is dus uit­ge­slo­ten. Cin­dy De­wae­le (Se­lor): In de ver­schil­len­de fa­ses van de pro­ce­du­res pri­me­ren steeds de ob­jec­tie­ve cri­te­ria. Zelfs in het al­ler­laat­ste sta­di­um van het ‘fa­ce-to-fa­ce’in­ter­view moet ge­mo­ti­veerd wor­den waar­om een kan­di­daat wel of niet ge­slaagd is voor een be­paal­de se­lec­tie­proef. Alain Goer­gen (Po­li­tie): In de pri­vé­sec­tor kun­nen haast en een te ho­ge werk­druk er­toe lei­den dat be­drij­ven slech­te keu­zes ma­ken. Het ide­aal is een com­pro­mis te vin­den tus­sen de se­lec­tie­pro­ce­du­res waar­bij al­le kan­di­da­ten hun vaar­dig­he­den kun­nen to­nen, en pro­ce­du­res waar­bij men re­a­lis­tisch blijft ten op­zich­te van de ar­beids­markt, om niet de bes­te kan­di­da­ten te ver­lie­zen. Voor de func­tie van po­li­tie­agent zijn de pro­ce­du­res ge­stan­daar­di­seerd. Er zijn vier se­lec­tie­proe­ven, ge­spreid over vier maan­den, ge­volgd door een jaar van be­taal­de op­lei­ding. Voor de bur­ger­func­ties zijn er ech­ter be­paal­de pro­ce­du­res, voor con­trac­ten van be­paal­de duur bij­voor­beeld, die heel snel ver­lo­pen. Lie­ve Ro­haert (MIVB): We wer­ven con­ti­nu chauf­feurs aan. De kan­di­da­ten moet eerst een ‘pre­scree­ning’ door­lo­pen, en wor­den ver­vol­gens on­der­wor­pen aan een reeks tests, voor­al­eer ze een be­taal­de op­lei­ding krij­gen. De be­lang­rijk­ste cri­te­ria zijn de in­stel­ling en de per­soon­lijk­heid (emo­ti­o­ne­le in­tel­li­gen­tie). Voor exa­mens ge­hou­den, af­han­ke­lijk van de ver­eis­te vaar­dig­he­den. El­ke kan­di­daat wordt uit­ge­no­digd voor een of twee ge­sprek- ken met de per­so­neels­dienst en moet een per­soon­lijk­heids­test ge­sprek ge­hou­den met de di­rec­te ma­na­ger van de kan­di­daat. Mireil­le Pro­tin (NMBS-Hol­ding): De be­kend­ste func­tie bij de NMBS is die van trein­con­duc­teur. De pro­ce­du­re, die be­staat uit een in­for­ma­tie­ses­sie, be­kwaam­heids­tests, een per­soon­lijk­heids­test, een mon­de­lin­ge proef en een dok­ters­be­zoek, duurt drie tot vier maan­den. Een ge­slaag­de kan­di­daat wordt dan lid van het sta­tu­tair per­so­neel, en volgt een op­lei­ding van 18 maan­den, waar­bij hij/zij be­taald wordt als een trein­con­duc­teur in dienst. Die pro­ce­du­re is zo lang om vei­lig­heids­re­de­nen. Daar­naast zijn er ook snel­le­re pro­ce­du­res, voor zo­wel con­trac­tu­e­len als sta­tu­tai­ren, om drin­gen­de be­hoef­ten op te van­gen.

Links tot recht: Pe­ter Scheur­we­gen (De­fen­sie), Lu­do Meu­le­brou­ck (De­fen­sie), Cin­dy De­wae­le (Se­lor), Mireil­le Pro­tin (NMBS-Hol­ding), Lie­ve Ro­haert (MIVB) et Alain Goer­gen (Po­li­tie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.