Eu­ro­s­tar ‘Flash’ Pro­mo : Lon­den heen-en-te­rug van­af € 79

Ben je al in geen maan­den, of zelfs ja­ren in Lon­den ge­weest ? En zeg­gen dat je met Eu­ro­s­tar van­uit Brussel in niet meer dan 2u11* in het brui­sen­de Lon­den kan staan!

Metro (Dutch Edition) - - Reisinfo Nmbs-groep -

Wacht niet lan­ger, want er doet zich een unie­ke kans voor: van­af 27 fe­bru­a­ri om 10u tot 2 maart mid­der­nacht Eu­ro­s­tar ‘Flash’ pro­mo. Als je re­ser­veert tot ten laat­ste vrij­dag 2 maart, kan je tus­sen 2 maart en 2 ju­li al van­af 79 eu­ro in Standard Class heen-en-te­rug rei­zen naar Lon­den. En als je zou wil­len ge­nie­ten van al­le luxe van de klas­se Lei­su­re Se­lect, dan kan dat al voor 159 eu­ro heen-en-te­rug, al­les in­be­gre­pen. Dan kan je naar Lon­den rei­zen ter­wijl - gen­maal­tijd krijgt op­ge­diend (met cham­pag­ne, wij­nen en drank­jes naar keu­ze). Het is ook mo­ge­lijk om een tra­ject in Standard Class te com­bi­ne­ren met een tra­ject in Lei­su­re Se­lect. Die com­bi­na­tie kan je al heb­ben voor 119 eu­ro heen-en-te­rug.

Of je nu in Standard Class of in Lei­su­re Se­lect reist, je Eu­ro­s­tar-bil­jet is hoe dan ook gel­dig van­uit en naar een­der welk sta­ti­on in Bel­gië. Voor meer in­for­ma­tie of re­ser­ve­rin­gen kan je sur­fen naar www.nmbs.be (ru­briek ‘Rei­zen in Eu­ro­pa’) of bel­len naar het num­mer 02 528 28 28. Je kan hier­voor na­tuur­lijk ook te­recht in de NMBS­sta­ti­ons met een in­ter­na­ti­o­na­le bil­jet­ten­ver­koop of bij de er­ken­de reis­agent­schap­pen. * 2u11: snel­ste reis­tijd tus­sen Brussel-Zuid en Lon­don-Wa­ter­loo * Eu­ro­s­tar ‘Flash’ Pro­mo: aan­bod on­der be­paal­de voor­waar­den, be­schik­baar in be­perk­te hoe­veel­he­den. Bil­jet­ten kun­nen niet wor­den te­rug­be­taald of om­ge­ruild.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.