Toe­gangs­con­tro­les aan de sta­ti­ons

Re­gel­ma­tig wor­den in sta­ti­ons toe­gangs­con­tro­les ge­or­ga­ni­seerd om na te gaan of al­le rei­zi­gers over een gel­dig ver­voer­be­wijs be­schik­ken. De­ze ac­ties zijn een pre­ven­tie­ve maat­re­gel om zwart- en grijs­rij­den te­gen te gaan. De trein­be­ge­lei­ders wil­len de­ze cont

Metro (Dutch Edition) - - Reisinfo Nmbs-groep -

De toe­gangs­con­tro­les zijn be­doeld om na te gaan of de trein­rei­zi­gers over een gel­dig ver­voer­be­wijs be­schik­ken wan­neer ze in de trein stap­pen. Bij een der­ge­lij­ke ac­tie zal een trein­be­ge­lei­der - voor­al­eer je naar de per­rons kan gaan - con­tro­le­ren of je een gel­dig ver­voer­be­wijs bij hebt of dat je pass cor­rect en vol­le­dig is in­ge­vuld. De­ze ac­ties zijn bo­ven­al pre­ven­tief, maar ze kun­nen des­on­danks al eens on­ge­noe­gen ver­oor­za­ken bij een deel van de klan­ten. Door te ver­wit­ti­gen op wel­ke da­ta en in wel­ke sta­ti­ons de toe­gangs­con­tro­les zul­len wor­den ge­hou­den, wordt het voor klan­ten mak­ke­lij­ker om zich er­op voor te be­rei­den. En hoe meer men­sen spon­taan een gel­dig en (waar no­dig) goed in­ge­vuld ver­voer­be­wijs kun­nen to­nen, hoe vlot­ter ie­der­een langs de con­tro­les naar de per­rons kan gaan. Op die ma­nier is er zo wei­nig mo­ge­lijk op­ont­houd bij de con­tro­les en kan de even­tu­e­le hin­der tot een mi­ni­mum wor­den be­perkt. Hou er wel re­ke­ning mee dat de­ze ac­ties hoe dan ook een beet­je tijd vra­gen. Je komt op de dag van een con­tro­le daar­om be­ter niet op het al­ler­laat­ste nip­per­tje naar het sta­ti­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.