Be­klaag­de mag zich la­ten hyp­no­ti­se­ren

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

BRUSSEL Een 51-ja­ri­ge ont­haal­moe­der die zich moet ver­ant­woor­den voor de dood van één van haar ont­haal­kind­jes in 2005, mag zich la­ten hyp­no­ti­se­ren. Dat is ui­terst uit­zon­der­lijk, zegt haar ad­vo­caat Fi­lip Van Hen­de. De vrouw leg­de tot hier toe een hoop ver­war­ren­de en on­sa­men­han­gen­de­ver­kla­rin­gen af. De ver­de­di­ging hoopt dat een hyp­no­se­ses­sie door een psy­chi­a­ter-ge­rechts­des­kun­di­ge ein­de­lijk dui­de­lijk­heid zal schep­pen. Het ver­ho­ren on­der hyp­no­se wordt wel va­ker ge­bruikt bij ge­tui­gen die zich be­paal­de za­ken niet meer her­in­ne­ren of die za­ken ver­drin­gen. Van hyp­no­se bij be­klaag­den heeft Van Hen­de ech­ter geen weet. «De per­soon in kwes­tie moet zijn voor­af­gaand ak­koord ge­ven, net zo­als bij een ver­hoor met een leu­gen­de­tec­tor, om­dat hij niet de vol­le­di­ge con­tro­le over zich­zelf heeft tij­dens zo’n ver­hoor», voegt de ad­vo­caat er nog aan toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.