«Scho­len moe­ten taal­bad krij­gen»

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

BRUSSEL «De tijd is ge­ko­men om de ou­der­lij­ke plich­ten in te bed­den in de on­der­wijs­wet­ge­ving.» met die woor­den richt­te Vlaams on­der­wijs­mi­nis­ter Frank Van­den­brou­c­ke zich voor­al naar an­ders­ta­li­ge ou­ders in Vlaan­de­ren en Brussel. taal staat cen­traal in zijn pak­ket van maat­re­ge­len om de kwa­li­teit van het Ne­der­lands­ta­li­ge on­der­wijs te be­hou­den. Nu taal­ach­ter­stand een steeds dui­de­lij­ke­re fac­tor wordt bij leer­pro­ble­men, stelt Van­den­brou­c­ke een pak­ket maat­re­ge­len voor waar­in taal cen­traal staat. Die moe­ten de kwa­li­teit van het Ne­der­lands­ta­li­ge on­der­wijs in Brussel, maar ook in Vlaan­de­ren op peil hou­den. Uit­schie­ters zijn een gro­te­re be­trok­ken­heid van de ou­ders bij wat er ge­beurt op school, en de eis dat kin­de­ren die aan de la­ge­re school wil­len be­gin­nen, één jaar kleu­ter­klas in het Ne­der­lands heb­ben ge­volgd. Ook wat de ou­ders be­treft staat de taal cen­traal. An­ders­ta­li­ge ou­ders die hun kind naar een Ne­der­lands­ta­li­ge school stu­ren, moe­ten ge­sti­mu­leerd wor­den vol­doen­de Ne­der­lands le­ren om ge­du­ren­de het school­jaar een aan­tal keer op school aan­we­zig te zijn voor over­leg. Ver­plicht, want de mi­nis­ter wil dat «mi­ni­maal con­tact» tus­sen ou­ders en school de­cre­taal ver­an­ke­ren, waar­mee hij «een sig­naal wil ge­ven». Scho­len kun­nen die ou­ders kos­te­loos een cur­sus NT2 aan­bie­den in het vol­was­se­nen­on­der­wijs. An­ders­ta­li­ge leer­lin­gen krij­gen een heus taal­bad. Ze kun­nen zich maar in een la­ge­re school in­schrij­ven als ze voor­dien al één jaar op een Ne­der­lands­ta­li­ge kleu­ter­school za­ten. Leer­lin­gen die tij­dens de la­ge­re school ver­an­de­ren van school of van bui­ten het Ne­der­lands­ta­lig on­der­wijs in- stro­men, moe­ten een taal­toets on­der­gaan. «Het is bij­zon­der be­lang­rijk dat we een sig­naal ge­ven dat je niet on­voor­be­reid in een Ne­der­lands­ta­li­ge school in­stapt.» Ook de scho­len zelf moe­ten flexi­be­ler kun­nen op­tre­den. In Brussel bij­voor­beeld is een aan­tal les­uren nu nog ge­re­ser­veerd voor Frans als twee­de taal. Maar aan­ge­zien steeds meer leer­lin­gen zelf Frans­ta­lig zijn, of thuis nog een an­de­re taal spre­ken, vraagt Van­den­brou­c­ke zich af of dat wel nut­tig is. Be­ter zou vol­gens hem zijn om tij­dens die uren Ne­der­lands te ge­ven aan de leer­lin­gen die dat no­dig heb­ben. Dat stelt wel de af­spra­ken bin­nen de taal­wet­ge­ving in vraag. Ten­slot­te stelt hij vra­gen bij het feit dat op dit mo­ment al­le Ne­der­lands­ta­li­ge scho­len in Brussel ex­tra sub­si­dies krij­gen. Dat geld zou moe­ten af­han­gen van ken­mer­ken van de leer­lin­gen­po­pu­la­tie, waar­bij op­nieuw de taal door­weegt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.