Weg­po­li­tie ver­groot arends­oog op het ver­keer

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

brussel Ruim de helft (55,5%) van de be­stuur­ders die re­gel­ma­tig de au­to­snel­weg ge­brui­ken, voelt zich soms tot dik­wijls on­vei­lig op de au­to­snel­we­gen. Voor­al het zwaar ver­voer, de snel­heid en het ge­drag van an­de­re weg­ge­brui­kers zor­gen voor het on­vei­lig­heids­ge­voel, zo blijkt uit een stu­die van de fe­de­ra­le po­li­tie. Zo’n 72% van de on­der­vraag­den denkt dat vracht­wa­gens de mees­te on­ge­val­len ver­oor­za­ken op de snel­we­gen, ter­wijl dat in wer­ke­lijk­heid slechts in 20% van de on­ge­val­len met li­cha­me­lijk let­sel een vracht­wa­gen be­trok­ken is. De weg­po­li­tie gaat dit jaar al­vast een vijf­de meer con­tro­les op vracht­wa­gens voor­zien dan in 2006. Ook au­to­be­stuur­ders kun­nen zich ech­ter aan meer po­li­tie­con­tro­les ver­wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.