«En­kel werk­ge­vers steu­nen rap­port Ener­gie 2030 nog»

Metro (Dutch Edition) - - General -

brussel Het voor­lo­pi­ge rap­port van de Com­mis­sie ener­gie 2030 over de toe­kom­sti­ge ener­gie­voor­zie­ning in ons land, krijgt als­maar meer kri­tiek te ver­du­ren. Vol­gens de bond be­ter leef­mi­li­eu komt het er­op neer dat en­kel de werk­ge­vers het rap­port blij­ven ver­de­di­gen. De Com­mis­sie Ener­gie 2030 moet in op­dracht van ener­gie­mi­nis­ter Marc Ver­wilg­hen ad­vie­zen for­mu­le­ren over hoe Bel­gië de ko­men­de ja­ren best in ener­gie kan voor­zien. Bij de voor­stel­ling van de voor­lo­pi­ge aan­be­ve­lin­gen een tijd te­rug pleit­te de Com­mis­sie on­der meer voor het open­hou­den van de kern­cen­tra­les in ons land. En­ke­le po­li­tie­ke par­tij­en en een he­le­boel mi­li­eu­or­ga­ni­sa­ties re­a­geer­den toen al erg fel op het rap­port. Nu blijkt dat ook de drie be­lang­rijk­ste fe­de­ra­le maat­schap­pe­lij­ke ra­den - de Fe­de­ra­le Raad voor Duur­za­me Ont­wik­ke­ling (FRDO), de Cen­tra­le Raad voor het Be­drijfs­le­ven (CRB) en de Al­ge­me­ne Raad van de Com­mis­sie voor de re­gu­le­ring van de Elek­tri­ci­tei­ten Gas­markt (Creg) - een erg kri­ti­sche hou­ding aan­ne­men te­gen­over de aan­be­ve­lin­gen. Dat stelt de Bond Be­ter Leef­mi­li­eu (BBL). Vol­gens de koe­pel van mi­li­eu- or­ga­ni­sa­ties blij­ven en­kel de werk­ge­vers het rap­port ver­de­di­gen en vin­den al­le an­de­re maat­schap­pe­lij­ke groe­pen dat ne­gen van de tien aan­be­ve­lin­gen van de com­mis­sie «niet zo­maar kun­nen wor­den ge­volgd». Slechts één van de tien aan­be­ve­lin­gen zou op de steun van de meer­der­heid kun­nen re­ke­nen: het voor­stel om het ener­gie­be­leid voort­aan struc­tu­reel op te vol­gen. On­der­ne­mers­or­ga­ni­sa­tie Uni­zo zegt wel 95% van de ad­vie­zen in het rap­port te on­der­steu­nen. Staats­se­cre­ta­ris voor duur­za­me ont­wik­ke­ling Els Van Weert vindt dat ener­gie­mi­nis­ter Marc Ver­wilg­hen het ad­vies van de drie ra­den niet naast zich mag neer­leg­gen. «Het zijn de­ze ra­den die de me­ning van de be­vol­king ver­tol­ken. Dat mag je ge­woon niet ne­ge­ren», zegt de Spi­rit-po­li­ti­ca. Het de­fi­ni­tie­ve rap­port van de Com­mis­sie Ener­gie 2030 moet voor 19 ju­ni af­ge­le­verd wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.