Lan­den krij­gen geen car­te blan­che in het be­per­ken van kans­spe­len

Metro (Dutch Edition) - - General -

luxem­burg Het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie heeft de greep van na­ti­o­na­le over­he­den op de or­ga­ni­sa­tie van kans­spe­len een klap toe­ge­bracht. Het Hof heeft im­mers ge­oor­deeld dat de Ita­li­aan­se be­per­king op het ver­le­nen van ver­gun­nin­gen voor kans­spe­len in strijd is met het Eu­ro­pe­se recht. Ita­lië eist een ver­gun­ning voor de or­ga­ni­sa­tie van kans­spe­len om het gok­ken uit het cri­mi­ne­le mi­li­eu te hou­den. Ka­pi­taal­ven­noot­schap­pen heb­ben ech­ter geen recht op de no­di­ge goed­keu­rin­gen. Daar­om ver­volg­de het Ita­li­aan­se ge­recht en­ke­le bin­nen­land­se ma­ke­laars van Stan­ley In­ter­na­ti­o­nal Bet­ting, een doch­ter van het beurs­ge­no­teer­de amu­se­ments­con­cern Stan­ley Lei­su­re. De ex­ploi­tan­ten bo­den in hun kan­to­ren toe­gang tot de ser­ver van Stan­ley om een gok­je te wa­gen, maar ze be­schik­ten niet over een Ita­li­aan­se ver­gun­ning. Het Hof oor­deelt nu dat Ita­lië wel be­paal­de be­per­kin­gen mag op­leg­gen, maar de uit­slui­ting van ka­pi­taal­ven­noot­schap­pen voor de ver­le­ning van ver­gun­nin­gen gaat te ver.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.