Noord-Ko­re­a­nen krij­gen res­pect van VS

Metro (Dutch Edition) - - World -

new York De VS en noord-ko­rea hou­den in new York twee­daags over­leg over het her­stel van de di­plo­ma­tie­ke be­trek­kin­gen tus­sen bei­de lan­den. Al­le bi­la­te­ra­le ban­den wa­ren be­vro­ren sinds het ein­de van de ko­re­aan­se oor­log meer dan vijf­tig jaar ge­le­den. Mo­tor ach­ter het over­leg is het suc­ces­vol­le zes­lan­den­over­leg drie we­ken ge­le­den. Op het zes­lan­den­over­leg, waar naast de VS en Noord-Ko­rea ook Rus­land, Chi­na, Ja­pan en ZuidKo­rea deel van uit­ma­ken, werd over­een­ge­ko­men dat Py­on­gyang zijn atoom­pro­gram­ma zou stop­zet­ten in ruil voor eco­no­mi­sche steun. Bo­ven­dien stel­de het re­gime van dic­ta­tor Kim Jun­gil recht­streeks over­leg met de Ame­ri­ka­nen als bij­ko­men­de voor­waar­de. Tot nu toe bleef Was­hing­ton dat wei­ge­ren, maar de voor­bije da­gen lek­te uit dat top­on­der­han­de­laars Chris­top­her Hill en Kim Kye-gwan (foto) toch bij­een­ko­men in het Wal­dorf As­to­ria in New York. Vol­gens een Ame­ri­kaan­se re­ge­rings­woord­voer­der zou­den de be­spre­kin­gen in de eer­ste plaats be­doeld zijn om een agen­da voor toe­kom­stig over­leg vast te leg­gen, al staan naar ver­luidt ook een aan­tal ge­voe­li­ger dos­siers ge­pland. Zo zou on­der­han­deld wor­den over het ver­wij­de­ren van Noord-Ko­rea van de lijst schur­ken­sta­ten en de mo­ge­lij­ke op­hef­fing van sanc­ties. Be­gin dit jaar voer­den de VS een ban in op de ex­port van luxe­goe­de­ren naar Noord-Ko­rea, zo­als du­re sport­wa­gens, iPods en ex­cui­se cog­nac. Bo­ven­al zou­den de ge­sprek­ken een te­ken van res­pect zijn aan het Noord-Ko­re­aan­se re­gime dat erg ge­steld is op er­ken­ning. Sinds de VS be­gin ja­ren ‘50 een in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie aan­voer­den te­gen het com­mu­nis­ti­sche re­gime in Noord-Ko­rea wa­ren de re­la­ties erg ge­span­nen. In 2002 deel­de pre­si­dent Bush de Noord-Ko­re­a­nen nog sa­men met Iran en Irak in bij zijn ‘As van het Kwaad’. On­danks de toe­na­de­ring blijft de Ame­ri­kaan­se on­der­mi­nis­ter van bui­ten­land­se za­ken Jo­hn Ne­gro­p­on­te er wel op aan­drin­gen dat Noord-Ko­rea de ver­rij­king van ura­ni­um in het ver­le­den toe­geeft. Noch­tans zijn daar in Ame­ri­kaan­se re­ge­rings­krin­gen twij­fels over ge­re­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.