Dien­sten­che­que trekt voor­al vrou­wen aan

Metro (Dutch Edition) - - Business -

brussel In 2006 wer­den via de dien­sten­che­ques van Fe­der­gon dien­sten aan Par­ti­cu­lie­ren 23.755 men­sen aan het werk ge­hol­pen. een op­val­len­de 98% daar­van zijn laag­ge­school­de vrou­wen. Ze pres­teer­den 59% meer uren dan het jaar er­voor. Dat de dien­sten­che­que in de lift zit, was al lan­ger be­kend en wordt op­nieuw be­ves­tigd door de cij­fers van Fe­der­gon dien­sten aan Par­ti­cu­lie­ren. Fe­der­gon ver­e­nigt de uit­zend­kan­to­ren die wer­ken met dien­sten­che­ques, sa­men goed voor 35% van de dien­sten­che­que­markt. Voor­al in Vlaan­de­ren is de che­que po­pu­lair. In 2006 werd daar 73,4% van de 11,656 mil­joen uur ge­pres­teerd, 7% in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Ge­west en 19,6% in Wal­lo­nië. Vol­gens cij­fers van de RVA wer­den vo­rig jaar 36.068.682 dien­sten­che­ques ge­kocht, waar­van 167.170 voor uit­ke­rin­gen voor moe­der­schaps­hulp. Vrou­we­lij­ke zelf­stan­di­gen die be­val­len ont­van­gen van hun so­ci­aal ver­ze­ke­rings­fonds gra­tis 70 dien­sten­che­ques. Die che­ques kun­nen dan aan­ge­wend wor­den voor moe­der­schaps­hulp wan­neer ze hun zelf­stan­di­ge ac­ti­vi­teit her­vat­ten. Vo­rig jaar gin­gen 23.755 werk- ne­mers via uit­zend­kan­to­ren met dien­sten­che­ques aan het werk bij 88.394 par­ti­cu­lie­ren, een stij­ging van res­pec­tie­ve­lijk 44 en 45%. Jaar­lijks wordt er ge­mid­deld 131,87 uur ge­pres­teerd per klant van de fe­de­ra- tie. Per maand komt dat neer op ge­mid­deld elf uur. Een over­gro­te meer­der­heid van de men­sen die wer­ken met dien­sten­che­ques zijn vrou­wen. Vol­gens cij­fers van Fe­der­gon zelfs bij­na 100%, Nu kan er im­mers en­kel met dien­sten­che­ques wor­den be­taald voor huis­hou­de­lij­ke hulp en van­af één mei ook door al­leen­staan­de ou­ders voor kin­der­op­vang. En die be­roe­pen trek­ken voor­al vrou­wen aan. Vol­gens Fe­der­gon moet daar ver­an­de­ring in ko­men. Voor klein tuin­on­der­houd en klei­ne her­stel­lings- en on­der­houds­wer­ken aan wo­nin­gen moe­ten vol­gens de fe­de­ra­tie ook dien­sten­che­ques kun­nen wor­den ge­bruikt. Daar­voor zou­den laag­ge­school­de man­ne­lij­ke werk­ne­mers kun­nen aan­ge­trok­ken wor­den. De fe­de­ra­tie vraagt bo­ven­dien dat werk­ne­mers dien­sten­che­ques on­der de­zelf­de voor­waar­den als maal­tijd­che­ques kun­nen uit­de­len aan hun werk­ne­mers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.